Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Správa o činnosti Vojenského spravodajstva za rok 2016

 1. ÚVOD
 2. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
 3. ROZPOČET
 4. INFORMAČNÁ ČINNOSŤ
 5. ROZVOJ SPÔSOBILOSTÍ
 6. POUŽITIE INFORMAČNO-TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV
 7. PLNENIE ZÁKONOM STANOVENÝCH ÚLOH
 8. BILATERÁLNA A MULTILATERÁLNA SPOLUPRÁCA

ÚVOD

Ťažiskom plnenia úloh bolo spravodajské zabezpečenie obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“).

Spravodajská činnosť VS v roku 2016 bola v súlade so stanovenými prioritami1) štandardne zameraná na získavanie a zber informácií pre včasnú identifikáciu a vyhodnocovanie indikátorov bezpečnostných hrozieb voči chráneným hodnotám a záujmom SR a jej spojencom.

Bezpečnostné prostredie SR bolo aj v uplynulom hodnotiacom období naďalej negatívne ovplyvňované identifikovanými tlmenými a pretrvávajúcimi bezpečnostnými hrozbami. Z hľadiska zdrojov týchto hrozieb neboli zaznamenané výrazné zmeny. Zdroje hrozieb boli identifikované a monitorované v kybernetickom priestore, na území SR, v regiónoch Európskej únie, Západného Balkánu, Spoločenstva nezávislých štátov, Ukrajiny, Blízkeho a Stredného východu a Severnej Afriky (najmä v krízových a konfliktných oblastiach niektorých uvedených regiónov). Potvrdili sa predpoklady, že úroveň negatívnych účinkov hrozieb a intenzita aktivít identifikovaných aktérov narastá a rozširuje sa ich spektrum. Menila sa dynamika ukazovateľov veľkosti niektorých hrozieb2) a tiež intenzita ich vnímania zo strany oprávnených užívateľov a iných štátnych orgánov. Podstatne zvýšená pozornosť bola preto v hodnotenom období v tejto súvislosti venovaná najmä problematike strategickej propagandy a informačno-psychologického pôsobenia, vyhodnocovaniu indikátorov hrozieb kybernetických útokov, terorizmu a extrémizmu.

Štandardne boli v hodnotenom období v súlade s platnou legislatívou monitorované a vyhodnocované spôsobilosti vlastných ozbrojených síl (vrátane problematiky vojensko–priemyselného komplexu), bojový potenciál ozbrojených síl cudzích mocí3), negatívne účinky propagandy na strategickej úrovni4), aktivity cudzích spravodajských služieb, problematika terorizmu, radikalizmu a extrémizmu, problematika migračných procesov, kybernetických útokov, kriminálne aktivity jednotlivcov resp. organizovaných skupín vo vzťahu k rezortu obrany, snahy získať utajované skutočnosti neoprávnenými osobami, šírenie zbraňových systémov, zbraní a vojenských technológií (vrátane problematiky zbraní hromadného ničenia).

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

Ku dňu 31. 12. 2016 dosahoval počet príslušníkov a zamestnancov VS MO SR 71,40 % z plánovaného početného stavu, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2015 (31. 12.) pokles o 1%.

Personálne zloženie podľa základných demografických znakov zostáva v porovnaní s predošlým rokom bez podstatných zmien.

Vo Vojenskom spravodajstve pôsobí 78 % príslušníkov v služobnom pomere profesionálnych vojakov a 22 % zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme, z čoho 78 % predstavujú muži a 22 % ženy.

Vekový priemer príslušníkov a zamestnancov VS je 43 rokov, pričom 41 % je vo veku do 40 rokov. Vysokoškolsky vzdelaných (vrátane prvého stupňa vysokoškolského vzdelania) je 76 %.

Skladba príslušníkov a zamestnancov VS podľa základných demografických znakov:

Pracovno-právny vzťah Prof. vojaci
78 %
Zamestnanci
22 %
Pohlavie muži
78 %
ženy
22 %
Vek do 30 r.
8 %
31 až 40 r.
33 %
41 až 50 r.
42 %
nad 50 r.
17 %
Vzdelanie
76 %

24 %
Pracovno-právny vyťah Pohlavie Vzdelanie Vek

ROZPOČET

Podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie bol objem pridelených limitov výdavkov upraveného rozpočtu VS k 31. decembru 2016 v celkovej sume 53.799.100,58 EUR rozpísaný v nasledujúcich výškach:

 • Hlavná rozpočtová kategória 600 – Bežné výdavky 43.074.200,58 EUR,
 • Hlavná rozpočtová kategória 700 – Kapitálové výdavky 10.724.900,00 EUR.

Podľa programovej štruktúry rozpočtových výdavkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany SR boli rozpočtové prostriedky VS v roku 2016 pridelené:

 • A) v programe 096 – Obrana (prevádzka), podprogram 096 01 - Riadenie a podpora obrany, skupina programových prvkov 096 01 08 – Špeciálna podpora v celkovom objeme 43.074.200,58 EUR.
 • B) v programe 095 – Rozvoj obrany v podprograme 09504 – rozvoj infraštruktúry síl (1.844.942,00 EUR), v podprograme 09505 – rozvoj komunikačných a informačných systémov (7.946.490,00 EUR) a v podprograme 09506 – rozvoj výzbroje, techniky a materiálu (933.468,00 EUR) v celkovom objeme 10.724.900,00 EUR.

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtu VS na rozpočtový rok 2016 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2016 Plnenie rozpočtu na
ROZPOČET PRÍJMOV 89 000,00 89 000,00 60 956,11 68,49 %
ROZPOČET VÝDAVKOV 35 030 400,00 53 799 100,58 53 799 043,92 100,00 %
z toho: program 096 - Obrana 30 000 00,00 43 074 200,58 43 074 153,41 100,00 %
z toho: program 095 - Rozvoj obrany 5 030 400,00 10 724 900,00 10 724 890,51 100,00 %

INFORMAČNÁ ČINNOSŤ

V roku 2016 VS spracovalo a poskytlo 374 spravodajských produktov oprávneným a zmluvným subjektom. Z toho 217 spravodajských informácií, 10 súhrnných spravodajských informácií a 147 výmenných spravodajských informácií VS poskytlo partnerským spravodajským službám.

Rozloženie výstupov podľa teritoriálneho
    zamerania na rok 2016 Rozloženie výstupov podľa zamerania

ROZVOJ SPÔSOBILOSTÍ

V hodnotenom období pokračovalo úsilie o rozvoj vyspelých technických a technologických spôsobilostí v oblasti OSINT, (spravodajstvo otvorených zdrojov), IMINT (obrazové spravodajstvo) a SIGINT (signálne spravodajstvo). V oblasti OSINT bola hlavná pozornosť zameraná na výcvik personálu a implementáciu analytických nástrojov pre spracovanie a triedenie informácií v prostredí sociálnych sietí. V oblasti IMINT bol v mesiaci september zavŕšený proces výcviku a prípravy odborného personálu pre aplikáciu aliančného programu jednotného spravodajstva (JISR) – systému pozemného pozorovania (AGS). Výsledkom tohto procesu je aj získanie dlhodobej možnosti personálne naplniť odborné pozície v rámci štruktúr systému AGS na úrovni NATO. Rozvoj spôsobilostí v tejto oblasti je od septembra 2016 ďalej zameriavaný na získanie schopnosti doplňovania a ďalšieho generovania odborne pripraveného personálu pre vyhodnocovanie obrazových informácií. V oblasti SIGINT a HUMINT (spravodajstvo ľudských zdrojov) v súčinnosti s relevantnými zložkami OS SR intenzívne pokračoval proces vyzbrojovania a modernizácie organizačných súčastí práporu ISTAR5). Hlavné úsilie bolo v hodnotenom období zamerané na vybavenie jeho organizačných súčastí zabezpečenými komunikačnými prostriedkami, technickými prostriedkami spravodajstva a prieskumu v rámci aliančného programu JISR.

Pokračovalo tiež napĺňanie poľsko-slovenského projektu výstavby Centra výnimočnosti NATO pre kontrarozviedne spôsobilosti – NATO CI COE (Centrum). V júni 2016 bola ukončená rekonštrukcia a príprava infraštruktúry priestorov Centra a v septembri 2016 sa už začala personálom napĺňať aj jeho štruktúra príslušníkmi sponzorských krajín6)). Centrum tak získalo v septembri 2016 počiatočnú operačnú spôsobilosť a vo februári 2017 aj medzinárodnú certifikáciu NATO. Centrum týmto dosiahlo plnú operačnú spôsobilosť a stalo sa plnohodnotnou medzinárodnou organizáciou pod záštitou NATO.

V nadväznosti na legislatívne zmeny7), ktoré boli prijaté začiatkom hodnoteného obdobia v oblasti boja proti terorizmu bolo prehodnotené systémové nastavenie organizácie tak, aby bolo možné uvedené zmeny implementovať v praxi. Výsledkom tohto procesu bola reštrukturalizácia Úradu vojenskej kontrarozviedky a zmeny interných normatívnych aktov vo vzťahu k plneniu úloh v oblasti boja proti terorizmu.

V oblasti kybernetických hrozieb došlo k nadviazaniu priamej spolupráce s Centrom výnimočnosti pre oblasť spoločnej kybernetickej obrany NATO (NATO Cooperative Cyber Defence Center of Excelence). Boli tiež prijímané opatrenia pre nadviazanie spolupráce s Európskou agentúrou pre bezpečnosť informácií a sietí (ENISA) a v súčinnosti s Generálnym štábom OS SR aj k budovaniu a vytváraniu predpokladov pre ďalší rozvoj spôsobilostí CSIRT.MIL8)

V oblasti hrozieb asymetrického charakteru boli tiež prijímané opatrenia na upevnenie a ďalší rozvoj tesnejšej spolupráce s Centrom výnimočnosti NATO pre strategickú komunikáciu (CoE STRATCOM NATO).

POUŽITIE INFORMAČNO-TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV

VS v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 predložilo zákonným sudcom celkom 53 žiadostí na použitie informačno-technických prostriedkov(ďalej len „ITP“). Zákonnými sudcami bolo vydaných 53 súhlasov na použitie ITP.

Z celkového počtu 53 vydaných písomných súhlasov zákonného sudcu na použitie ITP bol zákonom uznaný účel a cieľ dosiahnutý v 35 prípadoch. Vo zvyšných prípadoch (18) nebol do konca roku 2016 dosiahnutý zákonom uznaný účel a cieľ.

Informácie získané použitím ITP v rámci VS neboli použité ako dôkaz v trestnom konaní. Ani v jednom prípade nedošlo k nezákonnému použitiu ITP.

PLNENIE ZÁKONOM STANOVENÝCH ÚLOH

Vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie v krízových a konfliktných oblastiach bolo tak ako v predchádzajúcom hodnotiacom období zamerané najmä na jej vývoj na Ukrajine, v Sýrii a v oblastiach nasadenia príslušníkov OS SR v zahraničí. V oblasti spravodajskej ochrany príslušníkov OS SR pôsobiacich v zahraničí bola činnosť VS štandardne zameraná predovšetkým na operácie medzinárodného krízového manažmentu NATO – RESOLTE SUPPORT (RS) v Afganistane, Európskej únie – EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine a OSN – UNFICYP na Cypre. Pozornosť bola venovaná najmä spravodajskému pokrytiu fázy prípravy jednotiek pred ich nasadením a spravodajskej podpore veliteľov jednotlivých zahraničných kontingentov OS SR (SLOVCON9)). Činnosť príslušníkov VS je vo vzťahu k operáciám medzinárodného krízového manažmentu vysoko cenená na medzinárodnej úrovni. V roku 2016 bol príslušník Vojenského spravodajstva pôsobiaci v Afganistane v operácii RS z úrovne spravodajských zložiek Aliancie za preukázané schopnosti a výkon funkcie vyhlásený za špeciálneho agenta roka.

Vážnu bezpečnostnú hrozbu aj naďalej predstavoval negatívny vývoj bezpečnostnej situácie na Ukrajine a v Sýrii. Vývoj v týchto oblastiach bol monitorovaný a vyhodnocovaný aj v súvislosti s problematikou migrácie (najmä vo vzťahu k problematikám vnútorne presídlených osôb na Ukrajine a vývoju bezpečnostnej situácie v separatistických regiónoch krajiny, zmien migračných trás, intenzite ich využívania a cezhraničným kriminálnym aktivitám). Pokračovalo tiež úsilie v monitorovaní vývoja bezpečnostnej situácie na slovensko – ukrajinskej hranici. V tomto kontexte bola už tradične poskytovaná súčinnosť a podpora na operatívnej a informačnej úrovni relevantným zložkám Policajného zboru SR a Ministerstvu financií SR.

Vo vzťahu k spôsobilostiam vlastných ozbrojených síl a bojovému potenciálu ozbrojených síl cudzích mocí bolo hlavné úsilie zamerané na získavanie poznatkov a tvorbu spravodajských informácií o aktuálnom stave v uvedených oblastiach Významnú časť činnosti v tomto kontexte v hodnotenom období tvorilo najmä vypracovanie spravodajských podkladov pre národné Plány použitia a nasadenia Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) a vypracovanie generických scenárov použitia OS SR. V hodnotenom období bol tiež vypracovaný spravodajský podkladový materiál do Bielej knihy o obrane SR a ďalších strategických dokumentov10). Súčinnosť bola v tomto smere poskytovaná spravodajským zložkám Generálneho štábu OS SR a relevantným zložkám ministerstva obrany.

V hodnotenom období pokračovalo aj vyhodnocovanie negatívnych účinkov propagandy na strategickej úrovni a aktivít cudzích spravodajských služieb na chránené záujmy SR. Spravodajské informácie boli priebežne poskytované relevantným subjektom bezpečnostného sektora SR. Najvýznamnejšou aktivitou však bolo spracovanie a vykonanie prezentácie k problematike hybridných hrozieb pre Výbor riaditeľov spravodajských organizácií pri Severoatlantickej komisii. Prezentácia bola uskutočnená koncom roka 2016 a na medzinárodnej úrovni mala mimoriadne pozitívny ohlas.

V oblasti ochrany rezortu obrany proti aktivitám cudzích spravodajských služieb bola činnosť VS aj v tomto hodnotiacom období zameraná na odhaľovanie, spravodajské dokumentovanie a zamedzovanie aktivít spravodajských služieb cudzích mocí. Získané poznatky v hodnotenom období potvrdzovali trend nárastu a zvyšovania intenzity aktivít cudzích spravodajských služieb na území SR. Na elimináciu aktivít cudzích spravodajských služieb boli prijímané aktívne opatrenia. V zaznamenanom prípade bola v hodnotenom období nadviazaná a úspešne realizovaná spolupráca s partnerskou zahraničnou službou.

V oblasti boja proti terorizmu bola činnosť štandardne zameraná na vyhodnocovanie indikátorov hrozieb teroristického útoku voči SR a to najmä voči osobám, objektom a zariadeniam rezortu obrany. Špecifická pozornosť bola v tejto oblasti venovaná hrozbám teroristického útoku voči kontingentom OS SR v zahraničí (najmä v operácii RS v Afganistane). VS sústredilo pozornosť na identifikáciu aktívnych aj pasívnych podporovateľov džihádistických skupín, monitorovanie domácich a zahraničných rizikových komunít s väzbami na príslušníkov OS SR, alebo občanov SR s prepojením na rezort obrany. Získavané informácie boli následne poskytované v rámci činnosti Expertnej skupiny na koordináciu výmeny a analýzy informácií a spoluprácu v oblasti boja proti terorizmu, zahraničným partnerským organizáciám a prostredníctvom Národného bezpečnostného analytického centra. V súvislosti s identifikovanými hrozbami teroristického útoku na území členských štátov Európskej únie VS na operatívnej úrovni aktívne participovalo na zabezpečení medzinárodných podujatí v rámci aktivít SK PRES a GLOBSEC 2016. Zvýšená pozornosť bola vo vzťahu k problematike terorizmu venovaná aj monitoringu a vyhodnocovaniu džihádistickej propagandy v prostredí sociálnych sietí.

V oblasti boja proti extrémizmu má Vojenské spravodajstvo zastúpenie v Multidisciplinárnej skupine zameranej na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu, ktorá bola zriadená Medzirezortným expertným koordinačným orgánom pre boj so zločinnosťou. Na jar 2016 bol spustený pilotný projekt „Dobrovoľná vojenská služba“, v rámci ktorého Vojenské spravodajstvo prijalo súbor aktívnych opatrení na elimináciu členov týchto zoskupení zo zoznamu uchádzačov. Prijatými spravodajskými opatreniami boli v hodnotenom období spomedzi uchádzačov eliminované závadové osoby. V júni 2016 bol na základe výsledkov prijatých spravodajských opatrení zo služobného pomeru tiež prepustený vojak, ktorý bol identifikovaný ako prívrženec pravicového extrémizmu. VS tiež priebežne vyhodnocovalo indikátory prepojenia extrémistickej problematiky s problematikou pôsobenia a aktivít cudzej moci a cudzích spravodajských služieb. Zo získaných čiastkových poznatkov je možné hodnotiť, že počet týchto indikátorov sa v hodnotenom období zvyšoval. Relevantné spravodajské informácie boli v tejto súvislosti poskytnuté oprávneným užívateľom.

Druhou monitorovanou skupinou boli sekty, ktorých ideológia a aktivity sú zamerané na sebapoškodzovanie jednotlivca, resp. vykazujúce dlhodobé psychologické pôsobenie proti jednotlivcovi s cieľom jeho úplného ovládnutia (napr. skupiny vyznávajúce rôzne formy satanizmu). Vojenské spravodajstvo v roku 2016 nezaznamenalo prenik škodlivých sektárskych zoskupení medzi príslušníkov rezortu obrany. V súčasnom období činnosť siekt nepredstavuje bezpečnostnú hrozbu pri plnení úloh rezortu obrany.

V oblasti organizovaného zločinu, odhaľovania skutkov spájaných s nedovoleným ozbrojovaním, nelegálnym obchodovaním s vojenskou muníciou, výbušninami a drogovou trestnou činnosťou príslušníkov OS SR bolo v hodnotenom období zaznamenaných niekoľko prípadov. Pri ich realizácii (najmä v oblastiach nedovoleného ozbrojovania a drogovej trestnej činnosti) bola nadviazaná súčinnosť s príslušnými rezortnými orgánmi a mimorezortnými subjektmi. Vo všetkých prípadoch bol prijatý súbor spravodajských a koordinačných opatrení, ktoré smerovali k ich trestnoprávnemu riešeniu. V oblasti drogovej trestnej činnosti bol v hodnotenom období zaznamenaný nárast počtu prípadov konzumácie omamných a psychotropných látok, predovšetkým marihuany príslušníkmi OS SR.

Zvýšená spravodajská pozornosť bola venovaná aj obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami, anabolickými steroidmi a inými zakázanými generikami v súvislosti s ich distribúciou príslušníkmi OS SR. V niektorých prípadoch boli identifikovaní aj dodávatelia či výrobcovia omamných a psychotropných látok a anabolických steroidov z civilného priľahlého prostredia, o ktorých boli informácie priebežne odstupované orgánom činným v trestnom konaní.

V súvislosti s cezhraničnou trestnou činnosťou na Slovensko – Ukrajinskej štátnej hranici, kde bol na nelegálnu prepravu osôb a tovarov využívaný aj slovenský vzdušný priestor, bol v pôsobnosti VS tiež prijatý súbor spravodajských a bezpečnostných opatrení v súčinnosti s OS SR a Policajným zborom SR. Príslušník Vojenského spravodajstva v hodnotenom období aktívne pôsobil aj v Multidisciplinárnej integrovanej skupine odborníkov zameranej na elimináciu nelegálnej migrácie, organizovaných foriem nedovoleného prekročenia štátnej hranice a obchodovania s ľuďmi, zriadenej Medzirezortným expertným koordinačným orgánom pre boj so zločinnosťou.

Čo sa týka nelegálnej medzinárodnej prepravy osôb, zmien migračných trás, intenzity ich využívania a cezhraničných kriminálnych aktivít, táto problematika bola monitorovaná najmä v súvislosti s problematikou nelegálnej migrácie osôb do Európy. Bol zaznamenaný zvyšujúci sa trend využívania tzv. Centrálnej stredomorskej trasy (najmä u osôb z krajín západnej Afriky). Mieru využívania uvedenej trasy negatívne ovplyvňuje najmä vážna bezpečnostná situácia v Líbyjskej republike. Miera migračného tlaku na tzv. Balkánskej trase v hodnotenom období naopak výrazne klesla. Podľa získaných poznatkov Neexistuje jednotná kriminálna skupina riadiaca pohyb migrantov po celej trase až do západnej Európy. Modus operandi jednotlivých kriminálnych skupín sa mení a prispôsobuje sa aktuálnym opatrenia na hraniciach jednotlivých štátov. Pašeráci pôsobia lokálne v menších skupinách a migrantov si odovzdávajú. Bezpečnostnú hrozbu predstavuje najmä nekontrolovaný pohyb osôb z Afriky, Sýrskej arabskej republiky a Irackej republiky. U mnohých z nich nie je možné overiť si ich tvrdenia o ich pôvode, minulosti a účele príchodu do Európy. V tejto súvislosti pretrváva možnosť infiltrácie osôb s väzbami na džihadistické skupiny. Bezpečnostnú hrozbu v dlhodobom horizonte predstavuje aj šírenie radikálnych islamských ideológií medzi migrantmi v azylových a prijímacích centrách v Európe. V tejto súvislosti môže byť problematická najmä druhá, resp. tretia generácia migrantov.

VS v hodnotenom období v súlade s platnou legislatívou štandardne vyhodnocovalo informácie o exportoch a reexportoch vojenského materiálu s účasťou slovenských obchodných subjektov a prepojeniach slovenských výrobných a obchodných spoločností na tieto aktivity. Boli prijímané spravodajské opatrenia, zamerané na včasné získanie prvotných informácií o nelegálnom obchodovaní s konvenčnými zbraňami, zbraňovými systémami a vojenským materiálom, ktoré by mohli byť exportované do konfliktných oblastí a slúžiť na podporovanie terorizmu, alebo by mohli byť použité v lokálnych vojenských konfliktoch. Dôležitou súčasťou spravodajskej činnosti bol v tomto kontexte najmä monitoring predaja a následného exportu znehodnotených zbraní, ktoré napriek nadobudnutiu účinnosti novely zákona č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive, boli naďalej upravované takými jednoduchými konštrukčnými riešeniami znehodnocovania, ktoré umožňovali obnovenie pôvodnej plnej funkčnosti zbrane. Jednalo sa o úpravy funkčných zbraní na perkusné a flobert11). V oblasti ochrany vojensko-hospodárskych záujmov SR bola spravodajská činnosť venovaná predovšetkým opatreniam smerovaným k plneniu finančne náročných kontraktov so zameraním na možné nehospodárne a neefektívne nakladania so zverenými finančnými prostriedkami, neplnenie záväzkov v rámci predmetu zmlúv, možné korupčné a klientelistické správanie s negatívnym dopadom na chránené záujmy SR.

V oblasti ochrany utajovaných skutočností bola spravodajská činnosť prioritne zameraná na preverovanie bezpečnostnej spoľahlivosti osôb oprávnených na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, priebežné vyhodnocovanie získaných informácií a potenciálnych bezpečnostných rizík (podľa platnej legislatívy), či iných skutočností, ktoré mohli mať vplyv na bezpečnostnú spoľahlivosť týchto osôb. V pôsobnosti rezortu obrany bolo v hodnotenom období evidovaných 6 podozrení z neoprávnenej manipulácie s utajovanými písomnosťami a 12 priestupkov na úseku ochrany utajovaných skutočností. Objasňovanie priestupkov na úseku ochrany utajovaných skutočností zabezpečovalo Vojenské spravodajstvo v súčinnosti s Vojenskou políciou MO SR.. Na účely trestného konania vyhotovilo Vojenské spravodajstvo jeden odborný posudok v oblasti ochrany utajovaných skutočností pre orgány činné v trestnom konaní a jedno odborné stanovisko pre Národný bezpečnostný úrad v rámci znaleckého skúmania.

V oblasti personálnej bezpečnosti (bezpečnostné previerky II. až IV. stupňa) bol zaznamenaný podstatný nárast agendy. V roku 2016 bolo prijatých 2 480 žiadostí na vykonanie bezpečnostnej previerky. Z uvedeného počtu bolo 1421 bezpečnostných previerok ukončených spracovaním návrhu pre Národný bezpečnostný úrad, pričom z dôvodu zistenia bezpečnostných rizík bol v 7 prípadoch spracovaný návrh na vydanie rozhodnutia (v zmysle platnej legislatívy). V súvislosti s vydaním 1 859 certifikátov NATO a EÚ oprávneným osobám v pôsobnosti MO SR bolo realizovaných 7 436 administratívnych a evidenčných úkonov. Vojenské spravodajstvo sa v hodnotenom období podieľalo na procese výkonu bezpečnostných previerok fyzických osôb vykonávaných Národným bezpečnostným úradom poskytnutím 2 653 písomných vyjadrení k zaslaným dožiadaniam podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností. Pri vykonávaní bezpečnostných previerok bolo realizovaných viac ako 37 200 dožiadaní na iné štátne orgány, samosprávy a právnické osoby.

V oblasti priemyselnej bezpečnosti bolo v hodnotenom období realizované posúdenie zmlúv a vypracovanie odborných stanovísk k 26 zmluvám o postúpení utajovaných skutočností a posúdenie dodatkov a vypracovanie odborných stanovísk k 44 dodatkom ku zmluvám o postúpení utajovaných skutočností. Vojenské spravodajstvo sa v hodnotenom období podieľalo na procese výkonu bezpečnostných previerok podnikateľov vykonávaných Národným bezpečnostným úradom poskytnutím 73 písomných vyjadrení k zaslaným dožiadaniam podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností.

V oblasti fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti boli priebežne plnené úlohy pri posudzovaní reálneho stavu, správnosti a úplnosti bezpečnostných dokumentácii a ich dodatkov. Okrem uvedených úloh bola v tejto oblasti štandardne zabezpečovaná aj metodická a preventívno-výchovnú činnosť a súčinnosť s NBÚ SR.

BILATERÁLNA A MULTILATERÁLNA SPOLUPRÁCA

VS sa aj v tomto období v rámci medzirezortnej spolupráce štandardne podieľalo na aktivitách Národného bezpečnostného analytického centra, rôznych medzirezortných expertných orgánov a skupín.

V rámci bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce bolo vykonaných celkom 36 aktivít v SR a zahraničí (rozšírený formát stretnutia riaditeľov vojenských spravodajstiev krajín V4, bilaterálne rokovania na expertnej úrovni s partnerskými službami, rokovania v NATO a EÚ). VS pri plnení úloh podľa zákona spolupracovalo na operatívnej a informačnej úrovni s partnerskými organizáciami 19 štátov, Medzinárodným spravodajským štábom NATO, Vojenským štábom EÚ a Najvyšším spojeneckým veliteľstvom NATO v Európe.

VS má zastúpenie v spravodajských a bezpečnostných štruktúrach, ako aj v operáciách NATO a EÚ. Kredibilitu vyslaných príslušníkov VS potvrdzujú pozitívne hodnotenia vysokých predstaviteľov NATO a EÚ. Z tohto dôvodu narastajú požiadavky na obsadzovanie ďalších pozícií. V hodnotenom období sa 4 príslušníci VS zúčastnili aj medzinárodného cvičenia vojenských kontrarozviednych služieb NATO a ďalší ako pozorovatelia. Účasť príslušníkov VS bola hodnotená veľmi pozitívne.

 • 1) Priority sú určené zameraním spravodajskej činnosti na konkrétny rok. S obsahom dokumentu „Zameranie spravodajskej činnosti Vojenského spravodajstva na rok 2016“ bol v oboznámený príslušný kontrolný výbor NR SR.
 • 2) Miera rizika, motivácia aktérov prípadne ich spôsobilosti.
 • 3) Ozbrojené sily štátov, ktoré môžu vo vzťahu k záujmom SR a jej medzinárodným záväzkom vo vojenskej oblasti predstavovať potenciálneho protivníka.
 • 4) V rámci tzv. informačnej, alebo hybridnej vojny (odborná komunita definuje uvedené pojmy ako informačné a psychologické pôsobenie na obyvateľstvo a hybridný spôsob vedenia bojových operácií).
 • 5) ISTAR - Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance
 • 6) Slovensko, Poľsko, Česko, Chorvátsko, Litva, Maďarsko, Nemecko, Rumunsko, Slovinsko, Taliansko,
 • 7) Ku dňu 1. januára 2016 - napr. Zákon č. 444/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
 • 8) Computer Security Incident Response Team. Ide v podstate o jednotku na boj s kybernetickými hrozbami.
 • 9) SLOVCON – Slovak Contingent.
 • 10) Napr. Komplexné hodnotenie obrany, Bezpečnostná stratégia SR, Vojenská stratégia SR a ďalšie.
 • 11) Takáto zbraň, konkrétne znovu sfunkčnená pištoľ GLOCK 17, bola zneužitá aj pri samovražednom útoku v Mníchove, kde bolo zabitých celkom 10 ľudí, vrátane páchateľa. Podľa informácií medzinárodných i národných bezpečnostných štruktúr bola predmetná zbraň upravená a opätovne sfunkčnená na území SR a predaná do kriminálne závadového prostredia prostredníctvom tzv. darkwebu, kde si ju útočník následne obstaral.