Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Riaditeľ Vojenského spravodajstva

Riaditeľ VS

Profesný životopis

Hodnosť, meno a priezvisko :

brigádny generál Ing. Juraj ŠTEFANKA

Dátum narodenia :

23. februára 1975

Vzdelanie

1993 – 1998

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši
 • Odbor: Vojenská spojovacia technika

1989 – 1993

 • Úplné stredné odborné vzdelanie
 • Stredné odborné učilište elektrotechnické v Nitre
 • Odbor: Číslicová a riadiaca technika

Priebeh služobného pomeru

21.11.2023

 • riaditeľ Vojenského spravodajstva

01.04.2018 - 20.11.2023

 • zástupca riaditeľa Vojenského spravodajstva

15.10.2001 - 31.03.2018

 • príslušník Vojenského spravodajstva

10.07.1998 - 14.10.2001

 • príslušník ozbrojených síl Slovenskej republiky

Rodinný stav

 • ženatý, dve deti

Úlohy Vojenského spravodajstva

Vojenské spravodajstvo podľa zákona č. 500/2022 Z. z. o Vojenskom spravodajstve získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie dôležité na zabezpečenie obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky a mimo územia Slovenskej republiky zamerané na:

a) činnosti ohrozujúce zvrchovanosť, ústavné zriadenie, územnú celistvosť, obranu, obranyschopnosť a bezpečnosť Slovenskej republiky,

Vo vzťahu k rýchlej dynamike bezpečnostného prostredia sústreďuje Vojenské spravodajstvo svoju spravodajskú činnosť na skorú identifikáciu hrozieb, resp. potenciálnych hrozieb (napr. potenciálnou hrozbou sú identifikované hrozby zvyšovania bojového potenciálu cudzej moci bez identifikácie zámeru ich použitia, resp. identifikovaný zámer použitia bez vybudovaného adekvátneho bojového potenciálu), ktorých negatívne účinky majú/môžu mať dopad na spôsobilosti ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo obranyschopnosť Slovenskej republiky.

Vojenské spravodajstvo vyhodnocuje bojový potenciál ozbrojených síl cudzích mocí (ozbrojené sily štátov, ktoré môžu vo vzťahu k záujmom Slovenskej republiky a jej medzinárodným záväzkom vo vojenskej oblasti predstavovať potenciálneho protivníka) ako aj spôsobilosti vlastných ozbrojených síl (vrátane problematiky vojensko-priemyselného komplexu) a bezpečnostnú situáciu (globálnu aj regionálnu), ktorej zhoršenie by mohlo viesť k vojenskému konfliktu s účasťou ozbrojených síl Slovenskej republiky. Spôsobilosti vlastných ozbrojených síl a bojový potenciál ozbrojených síl cudzích mocí patria medzi kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú obranyschopnosť štátu.

Vojenské spravodajstvo súčasne vyhodnocuje aj negatívne účinky propagandy (informačno-psychologického pôsobenia na obyvateľstvo) na strategickej úrovni a ich vplyv na obranyschopnosť Slovenskej republiky. Tieto negatívne účinky sa vo vzťahu k zabezpečeniu obranyschopnosti Slovenskej republiky prejavujú, najmä vo väzbe na časť spektra zdrojových a podporných kapacít (resp. činností) organizačných súčastí ozbrojených síl Slovenskej republiky. Súčasne negatívne ovplyvňujú postoj spoločnosti k ozbrojeným silám Slovenskej republiky a majú potenciál polarizovať spoločnosť prostredníctvom bezpečnostnej problematiky.

b) aktivity cudzej moci, najmä aktivity jej spravodajských služieb, vojenských a polovojenských zoskupení alebo cudzích činiteľov,

Vojenské spravodajstvo monitoruje a vyhodnocuje všetky aktivity cudzích spravodajských služieb smerujúce proti záujmom Slovenskej republiky, NATO a EÚ, aktivity proti operáciám medzinárodného krízového manažmentu a zahraničným pracoviskám Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Medzi hlavné úlohy Vojenského spravodajstva, v rámci opatrení voči aktivitám cudzích spravodajských služieb, patrí:

  • ochrana utajovaných skutočností,
  • preverovanie bezpečnostnej spoľahlivosti osôb oprávnených na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami,
  • kontrarozviedna činnosť,
  • bezpečnosť objektov Slovenskej republiky, NATO a Európskej únie ohľadom ochrany utajovaných skutočností,
  • kybernetická ochrana,
  • odhaľovanie šírenia propagandy a klamlivých informácií,
  • odhaľovanie infiltrácie osôb spolupracujúcich s cudzími spravodajskými službami do štruktúr Ministerstva obrany Slovenskej republiky, NATO a Európskej únie,
  • odhaľovanie cudzích spravodajských sietí na území Slovenskej republiky.
c) terorizmus, jeho financovanie alebo podporovanie, kybernetický terorizmus, vlastizradu, sabotáž a záškodníctvo,

Bezpečnostné prostredie Slovenskej republiky je významne ovplyvňované predovšetkým procesom globalizácie a bezpečnostnými hrozbami asymetrického charakteru voči členským krajinám Európskej únie a NATO. Súčasná dynamika globálneho bezpečnostného prostredia, medzinárodných konfliktov a socioekonomickej situácie vo viacerých nestabilných regiónoch vedie k nárastu rozličných asymetrických hrozieb.

Medzinárodný terorizmus predstavuje jednu z najzávažnejších globálnych bezpečnostných asymetrických hrozieb súčasnosti. Jeho podstatou je hrozenie spáchaním alebo páchanie násilných trestných činov s úmyslom vážne zastrašiť obyvateľstvo, vážne destabilizovať alebo zničiť ústavné, politické, hospodárske alebo spoločenské zriadenie štátu alebo donútiť štát k splneniu iných politických cieľov. V súčasnosti je možné za najväčšieho pôvodcu teroristických hrozieb voči Slovenskej republike a ďalším členským štátom Európskej únie a NATO považovať predovšetkým medzinárodné teroristické skupiny s väzbami na ideológiu globálneho džihádizmu ako napríklad skupiny „Islamský štát“ alebo „Al-Qáida“.

Úlohou Vojenského spravodajstva v tejto oblasti je získavať a vyhodnocovať informácie o aktivitách osôb a skupín, ktoré by mohli mať súvis s plánovaním, prípravou alebo realizáciou teroristických útokov na Slovensku i v zahraničí. Záujem Vojenského spravodajstva sa týka aj sympatizantov a podporovateľov takýchto aktivít, a to vrátane financovania alebo logistického zabezpečovania terorizmu, náboru nových členov teroristických skupín, šírenia radikálnej ideológie a teroristickej propagandy.

Vojenské spravodajstvo v súčasnosti zaznamenáva nové trendy pri páchaní medzinárodného terorizmu. Tie spočívajú v presunutí zamerania od spektakulárnych útokov na vládne, bezpečnostné a spoločensky významné ciele smerom k tzv. mäkkým cieľom, ktoré predstavujú civilisti na verejne prístupných miestach. V súvislosti s presunom ťažiska páchania terorizmu z konfliktných zón Blízkeho východu a Severnej Afriky na územie členských štátov Európskej únie a NATO narastá trend tzv. osamelých aktérov, ktorí sa buď samostatne alebo pôsobením džihádistických ideológov najprv radikalizujú, a následne podnikajú útoky s použitím im dostupných zbraní (napr. nôž, podomácky vyrobená výbušnina alebo dopravný prostriedok) s cieľom zasiahnuť čo najväčší počet obetí.

d) politický extrémizmus, náboženský extrémizmus, extrémizmus prejavujúci sa násilným spôsobom a škodlivú propagandu, ak súčasne ohrozuje plnenie úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) a extrémizmus profesionálnych vojakov,

Politický a náboženský extrémizmus predstavuje významné ohrozenie ústavného demokratického zriadenia štátu založeného na dodržiavaní základných ľudských práv a slobôd na základe postojov vychádzajúcich z politického alebo náboženského presvedčenia. V súčasnosti najväčšiu hrozbu predstavuje nárast ultrapravicového extrémizmu (neonacizmu a antisemitizmu). Aktuálnym trendom je vznik protisystémových strán a hnutí zameraných proti nelegálnej migrácii, islamu a proti integrácii do európskych štruktúr.

Vojenské spravodajstvo získava informácie o aktivitách extrémistických jednotlivcov a skupín, ktoré sú spôsobilé ohroziť ústavné zriadenie Slovenskej republiky, jej zvrchovanosť, územnú celistvosť, obranyschopnosť a plnenie úloh rezortu obrany. Hrozby pre obranyschopnosť štátu predstavujú tiež členstvo alebo sympatizovanie príslušníkov ozbrojených síl s extrémistickými organizáciami a hnutiami, poskytovanie vedomostí a spôsobilostí vojenského alebo spravodajského charakteru extrémistickým skupinám príslušníkmi rezortu obrany a vznik polovojenských skupín.

V rámci monitorovania a vyhodnocovania tzv. hybridných hrozieb Vojenské spravodajstvo sa taktiež zameriava aj na narastajúci trend šírenia škodlivej propagandy smerujúcej proti obranyschopnosti Slovenskej republiky a proti jej členstvu v medzinárodných organizáciách kolektívnej bezpečnosti. Do tejto oblasti patrí aj vyhľadávanie poznatkov a informácií o kybernetických aktivitách štátnych a neštátnych aktérov, ako aj ich kybernetických spôsobilostiach, ktoré by mohli predstavovať hrozbu pre civilné a vojenské komunikačné a informačné systémy Slovenskej republiky a ďalších členských štátov NATO.

e) škodlivé sektárske zoskupenia, ak ohrozujú plnenie úloh ozbrojených síl a škodlivé sektárske zoskupenia profesionálnych vojakov,

Vojenské spravodajstvo monitoruje a vyhodnocuje činnosť škodlivých sektárskych zoskupení v rámci rezortu obrany Slovenskej republiky. Prioritou je včasné odhalenie tých sektárskych zoskupení a náboženských siekt, ktorých činnosť, deklarované zásady a deštruktívne správanie ohrozujú plneniu úloh rezortu obrany Slovenskej republiky. Ide najmä o sekty, ktorých činnosť spochybňuje osobnú slobodu a telesné a duševné zdravie príslušníka rezortu obrany. V prípade siekt, ktoré svoju činnosť vykonávajú v súlade s ideológiou tzv. nových samozvaných náboženstiev Vojenské spravodajstvo monitoruje stav, či nedochádza v ich činnosti k nábožensky motivovanému násiliu s výraznými deštruktívnymi účinkami (až do krajnej formy násilia, a to náboženského terorizmu). Spoločnými charakteristickými črtami týchto škodlivých sektárskych zoskupení, ktorých činnosť je v rámci rezortu obrany ojedinelá a výrazne eliminovaná, sú: absolutizácia moci vodcu sekty, cieľavedomá regulácia informácií pre členov sekty s cieľom ich postupného ovládnutia, vertikálny vysoko organizovaný systém riadenia (od hora dole), poslušnosť je prevažne dobrovoľná (v obmedzenej miere vynucovaná) s postupným vmanipulovaním jednotlivca aby prijal túto skutočnosť a opustenie sekty v praxi prakticky nemožné.

f) organizovanú trestnú činnosť a výnosy z nej a trestnú činnosť proti obrane a obranyschopnosti Slovenskej republiky,

Organizovaná trestná činnosť a trestná činnosť proti obrane Slovenskej republiky predstavuje pomerne významné ohrozenie plnenia úloh rezortu obrany Slovenskej republiky. V súčasnosti najväčšiu hrozbu v oblasti organizovanej trestnej činnosti predstavujú aktivity niektorých príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorých činnosť je zameraná na získanie osobného prospechu trestnou činnosťou (napr. predaj omamných a psychotropných látok). Je nevyhnutné deklarovať, že javy spojené s organizovanou trestnou činnosťou sú výrazne nižšie ako je bežný stav slovenskej spoločnosti. V rámci plnenia ochrany rezortu obrany Slovenskej republiky pred negatívnymi vplyvmi organizovanej trestnej činnosti sa Vojenské spravodajstvo zameriava aj na odhaľovanie tých príslušníkov rezortu obrany Slovenskej republiky, ktorí vedome prehliadajú organizovanú trestnú činnosť a trestnú činnosť pri obrane Slovenskej republiky, čím ohrozujú plnenie úloh rezortu obrany.

g) nelegálne obchodovanie so zbraňami hromadného ničenia, s výrobkami obranného priemyslu, s určenými výrobkami alebo s položkami dvojakého použitia,

Slovenská republika je zmluvnou stranu všetkých významných dohovorov v oblasti kontroly zbrojenia, odzbrojenia a nešírenia zbraní hromadného ničenia. Vojenské spravodajstvo, ako jedna z bezpečnostných zložiek Slovenskej republiky, sa v procese obchodovania so zbraňami a vojenským materiálom podieľa na plnení úloh spravodajskej ochrany bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky a rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Pozornosť Vojenského spravodajstva je venovaná predovšetkým nekontrolovanému rozširovaniu konvenčných a nekonvenčných zbraní spojenému s rizikom zneužitia týchto komodít a technológií štátnymi alebo neštátnymi aktérmi. Vojenské spravodajstvo sa podieľa na kontrole obchodu s výrobkami obranného priemyslu s cieľom zabránenia transferu výrobkov obranného priemyslu a komodít a s dvojakým použitím, ktoré by mohli byť použité pri vojnových zločinoch, zločinoch proti ľudskosti, či inom vážnom porušení ľudských práv alebo ktoré by mohli viesť k poškodeniu zahraničnopolitických, bezpečnostných alebo obchodných záujmov a medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. Kontrola spočíva jednak v rovine administratívnej a jednak vecnej, t.j. najmä s ohľadom na možné riziká vyplývajúce z druhu a objemu zobchodovaných výrobkov obranného priemyslu, cieľových destinácií a možných skutočných konečných prijímateľov vojenských zbraní, munície, techniky a ďalších komodít zneužiteľných štátnymi alebo neštátnymi aktérmi. Vojenské spravodajstvo sa zapája tiež do pripomienkovania legislatívy týkajúcej sa obchodovania s výrobkami obranného priemyslu i kontroly nad pohybom ručných zbraní a streliva a preverovania pôvodu, transferu, či nelegálneho nakladania s týmito zbraňami, ktoré boli alebo by mohli byť zneužité na páchanie teroristických útokov alebo v ozbrojených konfliktoch.

h) škodlivé aktivity a ohrozenia v kybernetickom priestore, ak ohrozujú obranu alebo obranyschopnosť Slovenskej republiky,

Vojenské spravodajstvo sa v rámci svojho zákonného pôsobenia zameriava na odhaľovanie pôsobenia štátnych a neštátnych aktérov v kybernetickom priestore, ktoré by mohlo mať negatívny dopad na zabezpečenie obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky. Samotná činnosť sa zameriava na monitorovanie a analýzu činnosti, spôsobilostí a metód práce útočníkov. Hlavným cieľom je pritom predchádzať ohrozeniam a zabraňovať neželaným aktivitám v kybernetickom priestore Slovenskej republiky. Prioritou pre Vojenské spravodajstvo v tejto oblasti je obrana obrannej a kritickej infraštruktúry a informačných systémov dôležitých pre zabezpečenie chodu štátu.

i) nelegálnu migráciu a jej organizovanie, ak ohrozujú obranu alebo obranyschopnosť Slovenskej republiky,

Nelegálna medzinárodná preprava osôb je predmetom záujmu Vojenského spravodajstva z viacerých dôvodov. S uvedenou problematikou súvisí rozširovanie cezhraničnej kriminálnej činnosti týkajúcej sa nelegálneho vstupu a prevádzania osôb na územie európskych krajín. V mnohých prípadoch ide o osoby, ktorých pôvod, totožnosť a skutočné dôvody príchodu do Európy nie je možné spoľahlivo overiť, pričom tie môžu predstavovať bezpečnostnú hrozbu pre Slovenskú republiku a ďalšie členské štáty Európskej únie a NATO. S príchodom a pobytom migrantov zároveň súvisí i nárast pravicového extrémizmu v krajinách vystavených tomuto fenoménu.

j) ochranu vojensko-hospodárskych záujmov Slovenskej republiky a na oblasť vojenskej výroby, výskumu a vývoja,

Vojenské spravodajstvo sa v oblasti ochrany vojensko-hospodárskych záujmov Slovenskej republiky zameriava na možné netransparentné, nehospodárne a neefektívne procesy nakladania s majetkom štátu v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky (napr. obstarávanie tovarov, prác a služieb, skladovanie a užívanie majetku, nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom), korupčné a klientelistické konanie, či zneužívanie právomocí a postavenia, ktorých dôsledkom môžu byť veľké finančné škody na úkor rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky alebo negatívne dopady na bojaschopnosť a spôsobilosti ozbrojených síl Slovenskej republiky.

k) hybridné hrozby a dezinformácie, ak ohrozujú obranu alebo obranyschopnosť Slovenskej republiky,
l) získavanie informácií zo zahraničných zdrojov, ktoré vzniknú alebo sú získané zo zahraničia alebo ktoré súvisia so zahraničím, a informácií potrebných na realizáciu zahraničnopolitických záujmov Slovenskej republiky v oblasti obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky,
m) radikalizáciu skupiny osôb alebo jednotlivcov spojenú s aktivitami a ohrozeniami podľa písmen c) a d),
n) spravodajskú podporu ozbrojených síl pri plnení ich úloh,

Spravodajskou podporou sa na účely tohto zákona rozumie poskytovanie spravodajských informácií ministrovi obrany Slovenskej republiky, náčelníkovi Generálneho štábu ozbrojených síl a ministrom určeným osobám (podľa § 9 ods. 5) a technických prostriedkov a zariadení ozbrojeným silám v rozsahu, ktorý určí minister na návrh riaditeľa po písomnej dohode s náčelníkom Generálneho štábu ozbrojených síl (podľa § 5 ods. 2),

o) únik alebo ohrozenie utajovanej skutočnosti,

Vojenské spravodajstvo plní úlohy osobitného pracoviska v oblasti bezpečnosti v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona o Vojenskom spravodajstve.

Vojenské spravodajstvo má kompetencie a spôsobilosti v oblasti vojenskej kuriérskej služby, zabezpečenia šifrovej ochrany informácií v rezorte obrany, ako aj funkciu rezortného šifrového orgánu a od 1. júna 2014 aj kompetencie a spôsobilosti osobitného pracoviska Ministerstva obrany Slovenskej republiky najmä v oblasti personálnej bezpečnosti, priemyselnej bezpečnosti, administratívnej bezpečnosti, fyzickej bezpečnosti, objektovej bezpečnosti a bezpečnosti technických prostriedkov.

p) únik alebo ohrozenie informácií a vecí pochádzajúcich z evidencií Vojenského spravodajstva,
q) zamedzenie ohrozenia a narušenia činnosti a medzinárodnej spolupráce Vojenského spravodajstva.

Právne postavenie Vojenského spravodajstva

Vojenské spravodajstvo je spravodajská služba, ktorá plní úlohy na úseku zabezpečenia obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rozsahu a na základe zákona č. 500/2022 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.

Princípy činnosti Vojenského spravodajstva
  • ochrana a presadzovanie štátnych a bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky,
  • dodržiavanie ústavnosti a zákonnosti,
  • dodržiavanie základných práv a slobôd,
  • profesionalita,
  • politická neutralita a
  • humanita.
Ďalšie úlohy Vojenského spravodajstva

Vojenské spravodajstvo v rozsahu svojej pôsobnosti plní ďalšie úlohy a to napríklad:

  • osobitného pracoviska pre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky na úseku ochrany utajovaných skutočností,
  • rezortného šifrového orgánu Vojenského spravodajstva,
  • rezortného šifrového orgánu Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
  • národného distribučného centra a vojenskej kuriérskej služby v oblasti prepravy utajovaných skutočnosti NATO medzi veliteľstvami NATO a Slovenskou republikou, členskými štátmi EÚ a Slovensko republikou,
  • v oblasti výskumu a vývoja technických prostriedkov a zariadení,
  • na úseku obrany Slovenskej republiky v kybernetickom priestore a kybernetickej bezpečnosti,
  • vykonáva spravodajskú podporu ozbrojených síl Slovenskej republiky a poskytuje súčinnosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky,
  • v oblasti signálneho spravodajstva a pri plnení úloh na úseku medzinárodnej spravodajskej spolupráce a záväzkov kolektívnej obrany.

Pri plnení úloh je Vojenské spravodajstvo oprávnené používať osobitné prostriedky a využívať osobitné oprávnenia.

Vnútroštátna a medzinárodná spolupráca

Vojenské spravodajstvo pri plnení úloh môže spolupracovať s ozbrojenými silami, ozbrojenými bezpečnostnými zbormi, ozbrojenými zbormi, orgánmi verejnej moci alebo inými osobami. Vojenské spravodajstvo pri plnení úloh môže spolupracovať s orgánmi iných štátov obdobného zamerania a pôsobnosti a s medzinárodnými organizáciami.

Poskytovanie informácií a účasť vo výboroch

Vojenské spravodajstvo poskytuje prostredníctvom ministra prezidentovi Slovenskej republiky, predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, predsedovi vlády Slovenskej republiky a príslušným členom vlády Slovenskej republiky spravodajské informácie, ktoré sú významné pre ich rozhodovanie a činnosť, alebo na základe ich písomnej žiadosti. Vojenské spravodajstvo poskytuje spravodajské informácie orgánom činným v trestnom konaní a iným orgánom verejnej moci, ministrovi obrany Slovenskej republiky, náčelníkovi Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, ministrom určeným osobám, ktoré sú významné pre ich rozhodovanie a činnosť.

Kontrola Vojenského spravodajstva

Činnosť Vojenského spravodajstva je kontrolovaná osobitným kontrolným výborom Národnej rady Slovenskej republiky. Riaditeľ Vojenského spravodajstva je zodpovedný za výkon svojej funkcie ministrovi obrany Slovenskej republiky, minister obrany Slovenskej republiky je ten, kto predkladá osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky najmenej raz ročne podrobnú správu o činnosti Vojenského spravodajstva, podklady potrebné na kontrolu čerpania limitu finančných prostriedkov Vojenského spravodajstva z rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky a informáciu o vykonaní aktívnej obrany. Osobitnému kontrolnému výboru minister obrany Slovenskej republiky na požiadanie tohto výboru predkladá Štatút Vojenského spravodajstva a zákonom určené platné interné predpisy. Vojenské spravodajstvo podlieha trojitej kontrole, kde 1. stupeň predstavuje kontrolu podľa osobitných predpisov (napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), 2. stupeň predstavuje kontrolu Národnou radou Slovenskej republiky a 3. stupňom je vonkajšia kontrola vykonávaná Najvyšším kontrolným úradom v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Kontrola a audit iných štátnych orgánov sa týka len hospodárnosti a účelnosti nakladania s majetkom v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorý užíva Vojenské spravodajstvom a hospodárenia s verejnými prostriedkami, avšak s istými v zákone uvedenými obmedzeniami.

Etický kódex príslušníka Vojenského spravodajstva

Som hrdý na príslušnosť k Vojenskému spravodajstvu, pretože plnenie úloh vyplývajúcich z jeho poslania pri obrane Slovenskej republiky považujem za prejav vlastenectva a dôkaz občianskej statočnosti. Hlásim sa ku všetkému pozitívnemu, čo moja spravodajská služba počas svojej existencie dosiahla a chcem konať tak, aby mohla byť na mňa hrdá.

Stotožňujem sa s úlohou Vojenského spravodajstva pravdivo a včas informovať zákonných recipientov o skutočnostiach, ktoré súvisia s obranou, obranyschopnosťou, bojaschopnosťou a bezpečnosťou vlasti. Na svojom poste chcem s plným nasadením svojich schopností prispievať k plneniu týchto úloh.

Vnímam svoju službu vo Vojenskom spravodajstve ako poslanie slúžiť všetkým občanom Slovenska. Nezneužijem svoje postavenie či prístup k informáciám na presadzovanie politických, ekonomických ani iných osobných alebo skupinových záujmov.

Som si vedomý, že Vojenské spravodajstvo je svojou povahou elitná organizácia. Usilujem sa preto o excelentný výkon svojej funkcie v rámci svojich možností a schopností, ale i o neustále zvyšovanie svojich odborných vedomostí.

Som ochotný vyvinúť mimoriadne úsilie, podstúpiť nebezpečenstvo, stres a nepohodlie, ktoré sú adekvátne potrebám na splnenie zákonom definovaného poslania Vojenského spravodajstva.

Neprijmem úlohy, ktoré nepatria do zákonnej kompetencie Vojenského spravodajstva, nezodpovedajú legitímnym cieľom alebo štátnym záujmom.

Nepodľahnem vonkajším alebo vnútorným, politickým alebo iným tlakom za účelom skresľovania informácií. Neskreslím vedome informáciu v záujme vlastných politických, ekonomických alebo iných cieľov.

Nepoužijem nelegitímne prostriedky na splnenie úlohy alebo dosiahnutie cieľa. Budem používať spravodajské metódy a prostriedky tak, aby popri dodržiavaní platnej legislatívy bolo moje počínanie v prípade zverejnenia obhájiteľné pred kolegami, príbuznými, priateľmi a verejnosťou.

Rešpektujem ľudskú dôstojnosť osôb konajúcich v prospech Vojenského spravodajstva a princíp dobrovoľnosti ich spolupráce. Dbám o ich bezpečnosť, zdravie a bez osobitných dôvodov ich nevystavujem neprimeraným fyzickým, psychickým či finančným rizikám.

Vykonám primerané opatrenia na ochranu súkromia osôb nezapojených do skúmanej činnosti a pri získavaní informácií budem dbať o minimalizáciu zhromažďovania informácií o nich. Nevystavím nezainteresované strany neúmernému riziku.

Som zaviazaný povinnosťou mlčanlivosti o skutočnostiach súvisiacich s činnosťou Vojenského spravodajstva, ktorá trvá aj po skončení služobného alebo pracovného pomeru.

Chránim zdroje informácií a metódy práce svojej organizácie. Ako vec najvyššej priority, profesionality a cti ochraňujem pred prezradením identitu osôb konajúcich v prospech Vojenského spravodajstva, a to nielen počas ich spolupráce, ale i po jej ukončení.

Vyhýbam sa nadmernému utajovaniu informácií. Zvažujem medzi aplikáciou princípov „potreba vedieť“ a „potreba zdieľať“. Zdieľam informácie spôsobom, ktorý je zákonný a potrebný na dosahovanie spoločenského prospechu.

Považujem za svoju povinnosť spolupracovať pri prípadnom vyšetrovaní porušovania zákonnosti vo Vojenskom spravodajstve.

Nedopustím sa vedomého úniku citlivých informácií Vojenského spravodajstva. Uvedomujem si, že takéto počínanie je závažným porušením služobnej disciplíny alebo pracovnej disciplíny, ktoré je nezlučiteľné s prácou v spravodajskej službe.

Dodržiavam pravidlo tretej strany, t. j. informácie dôverne poskytnuté Vojenskému spravodajstvu inou spravodajskou službou neodstúpim ďalej bez jej súhlasu.

Používam verejné finančné prostriedky a ostatný majetok v správe Vojenského spravodajstva hospodárne, efektívne, účinne a účelne.

Nezneužijem utajovanie či exkluzívny prístup k informáciám na získanie vlastnej neoprávnenej výhody alebo v prospech alebo neprospech tretej osoby.

Budem konať tak, aby som nepoškodil vnímanie Vojenského spravodajstva pred partnerskými organizáciami či verejnosťou a budem sa vyhýbať aj takým legálnym aktivitám, ktoré môžu vzbudiť podozrenie z neoprávnenosti alebo konfliktu záujmov.

Podriaďujem sa dobrovoľne zákonnému obmedzeniu svojich občianskych práv a slobôd, ktoré vyplýva zo služby vo Vojenskom spravodajstve. Zdržiavam sa činností, ktoré by mohli byť považované za porušenie stranícko-politickej neutrality.

Prispôsobujem svoje správanie na verejnosti, v práci i súkromí nepísaným požiadavkám spoločenskej etiky a etikety, pretože to môže mať dopad na obraz a povesť Vojenského spravodajstva.

Konám ako tímový hráč. V primeranej miere podriaďujem vlastné ambície a predstavy dobru celku. Pomáham kolegom vo Vojenskom spravodajstve profesionálne napredovať, teším sa z ich úspechov a správam sa k nim tak, ako chcem, aby sa oni správali ku mne.

Zaväzujem sa konať v zhode s princípmi artikulovanými v tomto Etickom kódexe príslušníka Vojenského spravodajstva a v prípade ich porušenia som pripravený vyvodiť voči sebe adekvátnu zodpovednosť.

Znak Vojenského spravodajstva

Logo

Popis:

Na zelenom kruhovom štíte v troch sústredných kružniciach okolo malého strieborného kruhu štylizovaný strieborný labyrint, terč a muška strelnej zbrane. Okolo najvzdialenejšej kružnice umiestnený v hornej časti strieborný nápis „MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ a v dolnej časti strieborný nápis „VOJENSKÉ SPRAVODAJSTVO“.

Labyrint – náročnosť a zložitosť práce v cudzom a často nepriateľskom prostredí a spôsob práce spravodajskej služby k dosiahnutiu cieľa

Terč a muška strelnej zbrane – presnosť a správnosť rozhodovania pri plnení úloh VS ako i vojenský charakter spravodajskej služby

Kruh ohraničený kružnicami – objekt záujmu ale aj ochrany

Vzor preukazu príslušníka
Vojenského spravodajstva

Vzor služobného preukazu

Zoznam utajovaných skutočností Vojenského spravodajstva

Zoznam utajovaných skutočností Vojenského spravodajstva