Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Kariéra vo Vojenskom spravodajstve

Vojenské spravodajstvo ako pevný a stabilný pilier bezpečnostného systému SR zamestnáva vo svojich štruktúrach ľudí ochotných obetovať svoj pracovný aj súkromný život poslaniu Vojenského spravodajstva.

Vojenské spravodajstvo sa podieľa na zabezpečení bezpečnosti občanov Slovenskej republiky, a preto sa od budúcich príslušníkov vyžaduje, aby sa stotožnili so zaujímavými a náročnými podmienkami výkonu štátnej služby s celospoločenským významom.

Príslušníci a zamestnanci Vojenského spravodajstva plnia úlohy najmä podľa zákona č. 500/2022 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.

Plnenie úloh Vojenského spravodajstva vyžaduje od jeho príslušníkov bezúhonnosť, spoľahlivosť, ochotu venovať čas svojmu odbornému rastu, komplexné znalosti v požadovaných oblastiach činnosti, analytické myslenie, odolnosť voči stresu a schopnosť plniť úlohy v meniacich sa podmienkach a dodržiavať etický kódex príslušníka Vojenského spravodajstva.

Zamestnanie vo Vojenskom spravodajstve Vám poskytne perspektívnu prácu v stabilnej a celosvetovo uznávanej organizácii s hlbším spoločenským zmyslom a prinesie ďalšie zaujímavé benefity.

Ak máte záujem o prácu vo Vojenskom spravodajstve, ozvite sa nám. Pošlite nám Váš profesijný životopis a motivačný list, alebo nás kontaktujte telefonicky.

personalne@mosr.sk
0903 631 000

Benefity pracovného a služobného pomeru

 • možnosť osobného rozvoja vo forme kariérnych, odborných a jazykových kurzov v najlepších certifikovaných školiacich strediskách na Slovensku a v zahraničí,
 • práca s unikátnymi dátami a množstvom intelektuálnych výziev,
 • práca s modernými technológiami,
 • možnosti kontinuálneho kariérneho rastu,
 • možnosť pôsobenia v zahraničí,
 • adekvátne finančné ohodnotenie s množstvom výkonnostných príplatkov a ďalšie benefity.

Základné predpoklady spravodajského príslušníka

Vojenské spravodajstvo je špecifickou organizáciou a tomu zodpovedá náročné prijímacie konanie, v ktorom uchádzač absolvuje psychodiagnostické vyšetrenie, bezpečnostnú previerku, psychofyziologické overenie pravdovravnosti a pri prijatí do služobného pomeru aj preverenie zdravotnej spôsobilosti a fyzickej zdatnosti.

Pre všetky formy doplňovania príslušníkov a zamestnancov sú pevne určené základné požiadavky, ktoré musia uchádzači spĺňať a to napríklad:

 • zákonom stanovené podmienky prijatia do služobného pomeru profesionálneho vojaka, resp. zamestnanca do pracovného pomeru,
 • osobnostné predpoklady a schopnosti pre plnenie odborných úloh vo Vojenskom spravodajstve (napr. schopnosť analytického myslenia, predvídateľnosť problémových situácií, schopnosť samostatne pracovať, riadiť a prevziať na seba zodpovednosť, schopnosť dlhodobo znášať psychické zaťaženie),
 • bezpečnostná spoľahlivosť,
 • splnenie predpísaného vzdelania plánovaného na výkon funkcie profesionálneho vojaka, resp. zamestnanca,
 • dostatočná miera flexibility pre možné využitie aj na výkon inej funkcie (v rámci psychologického vyšetrenia skúma tieto predpoklady aj psychológ. Ide o ochotu, schopnosť a pripravenosť uchádzača plniť úlohy podľa potrieb služobného úradu a pokynov nadriadeného a to na území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí).

Požiadavky na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka

Služobný pomer príslušníkov Vojenského spravodajstva upravuje zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podmienky prijatia do štátnej služby podľa zákona č. 281/2015 Z. z.

Do štátnej služby profesionálneho vojaka možno prijať občana:

 • ak požiadal o prijatie do štátnej služby,
 • ku dňu prijatia do štátnej služby dosiahol najmenej 18 rokov veku,
 • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo Slovenskej republiky a štátne občianstvo štátu, ktorý je členským štátom Európskej únie, alebo členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej členom je Slovenská republika,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • je bezúhonný,
 • je spoľahlivý,
 • ovláda štátny jazyk,
 • dosiahol vzdelanie na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, do ktorej má byť po skončení prípravnej štátnej služby ustanovený; to neplatí, ak ide o profesionálneho vojaka, ktorý počas prípravnej štátnej služby absolvuje vysokoškolské štúdium, na ktoré bol prijatý,
 • ku dňu prijatia do štátnej služby nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu,
 • je zdravotne spôsobilý, psychicky spôsobilý a fyzicky zdatný,
 • spĺňa predpoklady ustanovené osobitným predpisom, ak sú požadované na výkon funkcie, do ktorej bude ustanovený vo Vojenskom spravodajstve,
 • ku dňu prijatia do štátnej služby skončil činnosti, ktorých vykonávanie je obmedzené alebo zakázané (napr. byť členom politickej strany alebo politického hnutia ... podľa § 12 zákona č. 281/2015 Z. z.) a ku dňu prijatia do štátnej služby skončil, prerušil alebo pozastavil výkon činností, ktorých vykonávanie je zakázané (napr. podnikať, vykonávať inú zárobkovú činnosť ... podľa § 13 zákona č. 281/2015 Z. z.),
 • nie je voči nemu vedené trestné stíhanie,
 • súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,
 • úspešne absolvoval prijímacie konanie.

Zákonom ustanovené podmienky musí profesionálny vojak spĺňať po celý čas štátnej služby.

Bezúhonnosť

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin vojenský alebo úmyselný trestný čin, a v prípade trestného činu vojenského a zločinu aj občan, ktorému bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol za takýto trestný čin odsúdený. Bližšie podmienky bezúhonnosti upravuje zákon č. 281/2015 Z. z.

Spoľahlivosť

Za spoľahlivého sa na účely zákona č. 281/2015 Z. z. nepovažuje občan, ak:

 • trestné stíhanie vedené proti nemu pre trestný čin (podľa § 16 ods. 4 zákona č. 281/2015 Z. z.) sa skončilo právoplatným schválením zmieru a odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o schválení zmieru do dňa prijatia do štátnej služby neuplynuli tri roky,
 • trestné stíhanie vedené proti nemu pre trestný čin (podľa § 16 ods. 4 zákona č. 281/2015 Z. z.) bolo právoplatne podmienečne zastavené, až do uplynutia skúšobnej lehoty,
 • je alebo bol liečený zo závislosti od alkoholu alebo iných omamných látok alebo psychotropných látok alebo preukázateľne nadmerne požíva alkohol alebo požíva iné omamné alebo psychotropné látky alebo je alebo bol liečený z patologického hráčstva,
 • je alebo bol členom alebo sympatizantom skupiny, hnutia alebo ideológie, ktoré smerujú k potlačeniu základných práv a slobôd osôb alebo ktoré hlásajú rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú nenávisť, alebo ktoré v minulosti smerovali k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, alebo sa podieľa alebo podieľal na ich podpore alebo propagácii alebo na aktivitách nimi organizovaných,
 • bol zo štátnej služby podľa zákona č. 281/2015 Z. z., alebo z predchádzajúceho služobného pomeru prepustený z dôvodu, že:
  • na základe záverov služobného hodnotenia bol hodnotený ako nespôsobilý vykonávať štátnu službu alebo profesionálnu službu,
  • porušil základnú povinnosť profesionálneho vojaka, obmedzenie alebo zákaz podľa tohto zákona alebo z dôvodu, že závažným spôsobom porušil niektorú zo základných povinností profesionálneho vojaka alebo zákaz podľa predchádzajúcich právnych predpisov,
  • mu bolo opakovane uložené disciplinárne opatrenie podľa tohto zákona alebo z dôvodu, že opakovane porušil základnú povinnosť podľa predchádzajúcich právnych predpisov,
  • bol právoplatne odsúdený na trest zákazu činnosti, ktorú má ako profesionálny vojak vykonávať, alebo trest straty vojenskej a inej hodnosti,
 • jeho predchádzajúci služobný pomer podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) sa skončil z dôvodov, že
  • na základe záverov služobného hodnotenia bol hodnotený ako nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej službe podľa osobitných predpisov,
  • porušil služobnú prísahu alebo služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom,
  • nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia prepustenia zo štátnej služby podľa osobitného predpisu (§ 77 písm. c) až e) zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov),
 • jeho predchádzajúci štátnozamestnanecký pomer sa skončil z dôvodu závažného porušenia služobnej disciplíny alebo jeho predchádzajúci pracovný pomer sa skončil z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny,
 • bez povolenia vykonával vojenskú službu v ozbrojených silách iného štátu, ak sa takéto povolenie vyžaduje (§ 19 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 • sa na území iného štátu aktívne podieľal na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny alebo túto činnosť podnecoval alebo podporoval finančne alebo inými prostriedkami a službami.

Obmedzenia a zákazy v rámci výkonu štátnej služby

Obmedzenie niektorých ústavných práv profesionálnych vojakov

 • petičné právo profesionálnych vojakov vo veciach súvisiacich s výkonom štátnej služby sa obmedzuje na individuálne žiadosti, návrhy a sťažnosti profesionálneho vojaka,
 • profesionálny vojak nesmie byť členom politickej strany alebo politického hnutia,
 • profesionálny vojak sa nesmie aktívne zúčastňovať na zhromaždeniach organizovaných politickými stranami alebo politickými hnutiami,
 • profesionálny vojak sa nesmie združovať v odborových organizáciách, ktoré pôsobia v ozbrojených silách a na pracoviskách, kde vykonáva štátnu službu,
 • profesionálnemu vojakovi možno z dôvodu prípravy na plnenie úloh ozbrojených síl alebo na plnenie úloh podľa osobitných predpisov (zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov a zákon č. 500/2022 Z. z.) s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom obmedziť osobnú slobodu pri výcviku, ktorým sa má prehĺbiť alebo preveriť jeho psychická odolnosť a fyzická odolnosť čo najvernejším priblížením k skutočným podmienkam plnenia úloh; súhlas môže profesionálny vojak vziať späť aj počas výcviku.

Profesionálny vojak nesmie

 • podnikať,
 • vykonávať inú zárobkovú činnosť; inou zárobkovou činnosťou sa na účely tohto zákona rozumie činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný podľa osobitného predpisu (§ 5 a 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov),
 • byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť.

Požiadavky na prijatie do pracovného pomeru

Pracovný pomer upravuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce príslušnými ustanoveniami a ďalšími predpismi, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy.

Ponuka voľných pracovných miest

Administratívny pracovník

Náplň práce

Administratívny pracovník vo VS sa podieľa na tvorbe, kontrole a distribúcii dokumentov, podkladov a inej agendy v rámci interných procesov organizácie. Je zodpovedný za správnosť a úplnosť údajov v dokumentoch, dodržiavanie termínov a včasné doručenie agendy adresátovi. Plní základné administratívne úlohy podľa pokynov nadriadeného. Zabezpečuje starostlivosť o pracovné prostredie a vedie dokumentáciu organizačnej zložky.

Predpoklady a požiadavky

Okrem zákonom definovaných požiadaviek na štátnu službu profesionálneho vojaka by mal administratívny pracovník spĺňať aj nasledovné predpoklady a požiadavky:

 • SŠ vzdelanie s maturitou
 • znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni A2
 • vodičský preukaz skupiny B
 • zodpovednosť, spoľahlivosť
 • schopnosť pracovať individuálne
 • dochvíľnosť, precíznosť
 • dobré komunikačné schopnosti

Miesto výkonu práce: Bratislava

Ak Vás pracovná ponuka zaujala, ozvite sa nám. Pošlite nám profesijný životopis, alebo nás kontaktujte telefonicky.

Analytik

Náplň práce

Analytik VS pracuje s rôznorodými informáciami, ktoré sa týkajú bezpečnostných tém v oblasti obrany a obranyschopnosti, vojensko-hospodárskych záujmov, kriminality vo vzťahu k OS SR, extrémizmu, terorizmu, či aktivít cudzích spravodajských služieb. Základnou úlohou analytika je kontinuálne filtrovanie, porovnávanie a vyhodnocovanie širokého spektra informácií. Za týmto účelom musí byť analytik schopný absorbovať a pochopiť veľké množstvo nových informácií. Výsledky jeho práce sú dôležité pre prijímanie rozhodnutí vplývajúcich na bezpečnostné prostredie našej krajiny a bezpečnosť obyvateľov SR.

Predpoklady a požiadavky

Okrem zákonom definovaných požiadaviek na štátnu službu profesionálneho vojaka by mal analytický dôstojník spĺňať aj nasledovné predpoklady a požiadavky:

 • kritické myslenie
 • kreativita a flexibilita
 • zmysel pre detail a zároveň schopnosť komplexného uvažovania
 • záujem učiť sa nové veci a rozširovať si obzory
 • iniciatíva, záujem o prácu, sebareflexia
 • schopnosť pracovať individuálne aj v tíme
 • vynikajúci písomný a ústny prejav
 • všeobecný rozhľad, záujem o bezpečnostné témy a vojenskú problematiku
 • predchádzajúca skúsenosť s analytickou prácou (v akejkoľvek oblasti) výhodou

Miesto výkonu práce: Bratislava

Ak Vás pracovná ponuka zaujala, ozvite sa nám. Pošlite nám profesijný životopis, alebo nás kontaktujte telefonicky.

Analytik malvéru

Náplň práce

Analytik malvéru vo VS participuje na riešení počítačových incidentov na národnej úrovni v rámci obrany kybernetického priestoru SR. Hlavnou pracovnou náplňou analytika malvéru je analýza škodlivých vzoriek kódu s cieľom objasniť jej funkcionalitu prostredníctvom metód reverzného inžinierstva. Podieľa sa na nasadzovaní nových technológii a budovaní laboratória malvérovej analýzy. Poskytuje poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Predpoklady a požiadavky

Okrem zákonom definovaných požiadaviek na štátnu službu profesionálneho vojaka by mal analytik malvéru spĺňať aj nasledovné predpoklady a požiadavky:

 • SŠ alebo VŠ vzdelanie v oblasti informačných technológii
 • pokročilá znalosť OS Windows alebo OS Linux
 • znalosť programovacieho jazyka C
 • výhodou je znalosť programovacieho jazyka Python, assembléru a skúsenosti v oblasti reverzného inžinierstva
 • všeobecný rozhľad a záujem o témy kybernetickej bezpečnosti
 • znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni A2
 • vodičský preukaz skupiny B
 • zodpovednosť, spoľahlivosť
 • kritické myslenie
 • kreativita a flexibilita
 • zmysel pre detail a zároveň schopnosť komplexného uvažovania
 • iniciatíva a záujem
 • schopnosť pracovať individuálne aj v tíme

Miesto výkonu práce: Bratislava

Ak Vás pracovná ponuka zaujala, ozvite sa nám. Pošlite nám profesijný životopis, alebo nás kontaktujte telefonicky.

Analytik sieťovej prevádzky

Náplň práce

Analytik sieťovej prevádzky sa zaoberá kybernetickou bezpečnosťou z pohľadu sieťovej prevádzky. Hlavnou náplňou práce analytika je vyšetrovanie kybernetických útokov, identifikácia škodlivých aktivít v sieťových záznamoch, a zároveň úzka spolupráca s digitálnou forenziou, analýzou malvéru a strategickou analytikou. Rovnako prebieha spolupráca s inými CSRIT a CERT tímami na národnej a medzinárodnej úrovni. Výsledky práce analytika sú dôležité pre prijímanie rozhodnutí vplývajúcich na bezpečnostné prostredie našej krajiny a bezpečnosť obyvateľov SR Analytikom sa ponúka možnosť vzdelávania aj v rámci rôznych zahraničných inštitúcií, ktoré ponúkajú kvalitné kurzy v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Nie je vylúčená ani účasť na rôznych domácich a zahraničných konferenciách.

Predpoklady a požiadavky

Okrem zákonom definovaných požiadaviek na štátnu službu profesionálneho vojaka by mal analytický dôstojník spĺňať aj nasledovné predpoklady a požiadavky:

 • SŠ alebo VŠ vzdelanie v oblasti IT, kybernetickej bezpečnosti, a pod.
 • kritické myslenie
 • kreativita a flexibilita
 • zmysel pre detail a zároveň schopnosť komplexného uvažovania
 • záujem učiť sa nové veci a rozširovať si obzory
 • iniciatíva a záujem
 • sebareflexia
 • schopnosť pracovať individuálne aj v tíme
 • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka
 • dobrý písomný a ústny prejav
 • všeobecný rozhľad a záujem o bezpečnostné témy

Miesto výkonu práce: Bratislava

Ak Vás pracovná ponuka zaujala, ozvite sa nám. Pošlite nám profesijný životopis, alebo nás kontaktujte telefonicky.

Bezpečnostný analytik

Náplň práce

Bezpečnostný analytik sa aktívne podieľa na riešení problematiky pracovnej infraštruktúry. Jeho hlavnou úlohou je navrhovať, inštalovať a konfigurovať technické riešenia v oblasti sieťových senzorov, nástrojov SIEM a iných bezpečnostných prvkov v rámci infraštruktúry. Pracuje na detekcii a analýze anomálií v detekčných systémoch. Analyzuje a vyhodnocuje bezpečnostné trendy v oblasti nových zraniteľností, metód a techník, a ich dopad na infraštruktúru s cieľom eliminovať možné riziká.

Predpoklady a požiadavky

Okrem zákonom definovaných požiadaviek na štátnu službu profesionálneho vojaka by mal analytický dôstojník spĺňať aj nasledovné predpoklady a požiadavky:

 • SŠ alebo VŠ vzdelanie v oblasti IT, kybernetickej bezpečnosti, apod
 • kritické myslenie
 • kreativita a flexibilita
 • zmysel pre detail a zároveň schopnosť komplexného uvažovania
 • záujem učiť sa nové veci a rozširovať si obzory
 • iniciatíva a záujem
 • sebareflexia
 • schopnosť pracovať individuálne aj v tíme
 • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka
 • dobrý písomný a ústny prejav
 • všeobecný rozhľad a záujem o bezpečnostné témy

Miesto výkonu práce: Bratislava

Ak Vás pracovná ponuka zaujala, ozvite sa nám. Pošlite nám profesijný životopis, alebo nás kontaktujte telefonicky.

CTI analytik

Náplň práce

CTI analytik je súčasťou tímu odborníkov v oblastiach informačnej bezpečnosti so zameraním sa na APT skupiny cieliace na kybernetický priestor SR. Je zodpovedný za aktívne monitorovanie a analýzu relevantných kybernetických hrozieb. Na základe získaných informácií vytvára výstupy pre technické tímy, manažment, resp. partnerov. Úspešný uchádzač má silné technické a analytické zručnosti a znalosti.

Medzi hlavnú pracovnú náplň patrí:

 • aktívne monitorovanie kybernetických hrozieb s potencionálnym dopadom na kybernetický priestor SR
 • tvorba taktických technických reportov umožňujúcich identifikáciu hrozieb a vyhodnotenie rizika voči kybernetickému priestoru SR
 • tvorba profilov aktérov hrozieb (TTPs)
 • tvorba pravidelných prehľadov činností sledovaných skupín
 • úzka spolupráca s internými tímami a externými partnermi za účelom výmeny CTI informácií a identifikácie nových, unikátnych hrozieb

Predpoklady a požiadavky

Okrem zákonom definovaných požiadaviek na štátnu službu profesionálneho vojaka by mal Cyber Threat Intelligence analytik spĺňať aj nasledovné predpoklady a požiadavky:

 • SS / VŠ vzdelanie v oblasti informačných technológii
 • znalosť MITRE ATT&CK, Diamond model, Cyber Kill Chain, Advanced Persistent Threat
 • všeobecný rozhľad a záujem o témy kybernetickej bezpečnosti
 • znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni A2
 • vodičský preukaz pre motorové vozidlá skupiny B
 • zodpovednosť, spoľahlivosť
 • kritické myslenie
 • kreativita a flexibilita
 • zmysel pre detail a zároveň schopnosť komplexného uvažovania
 • záujem učiť sa nové veci a rozširovať si obzory
 • iniciatíva a záujem
 • schopnosť pracovať individuálne aj v tíme

Miesto výkonu práce: Bratislava

Ak Vás pracovná ponuka zaujala, ozvite sa nám. Pošlite nám profesijný životopis, alebo nás kontaktujte telefonicky.

Forenzný analytik

Náplň práce

Forenzný analytik vo VS participuje na riešení počítačových incidentov na národnej úrovni v rámci obrany kybernetického priestoru SR. Hlavnou pracovnou náplňou forenzného analytika je zaisťovanie a analýza koncových staníc a serverov s cieľom objasniť priebeh daného počítačového incidentu. Podieľa sa na nasadzovaní nových technológii a budovaní forenzného laboratória. Poskytuje poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Predpoklady a požiadavky

Okrem zákonom definovaných požiadaviek na štátnu službu profesionálneho vojaka by mal forenzný analytik spĺňať aj nasledovné predpoklady a požiadavky:

 • SS alebo VŠ vzdelanie v oblasti informačných technológii
 • pokročilá znalosť OS Windows alebo OS Linux
 • základná znalosť jedného z programovacích/skriptovacích jazykov
 • všeobecný rozhľad a záujem o témy kybernetickej bezpečnosti
 • znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni A2
 • vodičský preukaz pre motorové vozidlá skupiny B
 • zodpovednosť, spoľahlivosť
 • kritické myslenie
 • kreativita a flexibilita
 • zmysel pre detail a zároveň schopnosť komplexného uvažovania
 • záujem učiť sa nové veci a rozširovať si obzory
 • iniciatíva a záujem
 • schopnosť pracovať individuálne aj v tíme

Miesto výkonu práce: Bratislava

Ak Vás pracovná ponuka zaujala, ozvite sa nám. Pošlite nám profesijný životopis, alebo nás kontaktujte telefonicky.

Mladší analytik

Náplň práce

Náplňou práce mladšieho analytika je sledovanie aktuálneho diania a udržiavanie si všeobecného prehľadu vo vojensko-bezpečnostných témach. Pracuje s informačnými databázami a archívmi, vyhľadáva a overuje informácie. Denne sleduje domáce a cudzojazyčné multimediálne informačné zdroje a pripravuje rešerše a zhrnutia podľa stanovených priorít a požiadaviek.

Predpoklady a požiadavky

 • VŠ vzdelanie 1. alebo 2. stupňa v humanitnom smere
 • úplné stredné všeobecné alebo odborné (napr. informačné štúdiá) vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
 • znalosť cudzieho jazyka (napr. angličtina, arabčina, čínština, francúzština, nemčina, perzština, ruština) na komunikačnej úrovni až na úrovni expert/prekladateľ (B2 až C2)
 • základný rozhľad v medzinárodnej situácii
 • záujem o bezpečnostnú problematiku a vojenstvo
 • schopnosť tvorby rešerší a zhrnutí
 • dobrý písomný prejav
 • schopnosť samostatnej práce
 • spoľahlivosť, zodpovednosť a precíznosť

Miesto výkonu práce: okres Pezinok

Ak Vás pracovná ponuka zaujala, ozvite sa nám. Pošlite nám profesijný životopis, alebo nás kontaktujte telefonicky.

Náborový pracovník

Náplň práce

Do nášho tímu hľadáme komunikatívneho kolegu/kolegyňu, ktorého hlavnou náplňou práce bude náborový proces a výkon administratívnych činností.

 • realizácia náborových kampaní na základe požiadaviek zamestnávateľa za účelom obsadenia voľných pracovných pozícií
 • tvorba, spracovanie a zverejňovanie inzercie na pracovných portáloch
 • špecifikácia požiadaviek na pracovnú pozíciu
 • vyhľadávanie vhodných kandidátov prostredníctvom pracovných portálov a na sociálnych sieťach,
 • kontaktovanie potenciálnych uchádzačov na voľnú pracovnú pozíciu a selekcia najvhodnejších uchádzačov
 • plánovanie, príprava, organizácia a vedenie vstupných pohovorov s uchádzačmi, posudzovanie ich znalostí a schopností
 • vedenie evidencie a pravidelná aktualizácia databázy uchádzačov
 • administratívna podpora s pracovnoprávnymi dokumentmi

Predpoklady a požiadavky

 • prax v oblasti doplňovania personálu min. 2 roky
 • výborné komunikačné a prezentačné schopnosti
 • kreativita, flexibilita a dobré organizačné a plánovacie schopnosti
 • schopnosť rýchlo sa adaptovať v nových situáciách a nachádzať riešenia problémov
 • lojalita, zodpovednosť, spoľahlivosť
 • iniciatíva, záujem o prácu, sebareflexia

Miesto výkonu práce: Bratislava

Ak Vás pracovná ponuka zaujala, ozvite sa nám. Pošlite nám profesijný životopis, alebo nás kontaktujte telefonicky.

Operatívny pracovník

Náplň práce

Operatívny pracovník plní jednu zo základných funkcií spravodajskej služby – získava informácie dôležité pre obranu a bezpečnosť našej krajiny, chráni záujmy SR a plní úlohy spravodajského zabezpečenia obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti SR v pôsobnosti Ministerstva obrany SR v zmysle zákona č. 500/2022 Z. z.

Predpoklady a požiadavky

Uchádzač sa po úspešnom výberovom procese stane profesionálnym vojakom, a preto musí spĺňať podmienky prijatia do štátnej služby profesionálneho vojaka podľa § 16 zákona č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov. Okrem zákonom definovaných požiadaviek na štátnu službu profesionálneho vojaka by mal operatívny pracovník spĺňať aj nasledovné predpoklady:

 • výborné komunikačné schopnosti, rozvážnosť, bystrosť, kritické myslenie
 • kreativita, flexibilita a dobré organizačné a plánovacie schopnosti
 • schopnosť rýchlo sa adaptovať v nových situáciách a nachádzať riešenia problémov
 • lojalita, zodpovednosť, spoľahlivosť
 • iniciatíva, záujem o prácu, sebareflexia
 • fyzická zdatnosť a psychická odolnosť
 • schopnosť pracovať individuálne aj v tíme
 • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka výhodou
 • všeobecný rozhľad a záujem o bezpečnostné témy a vojenskú problematiku

Miesto výkonu práce: celé územie SR

Ak Vás pracovná ponuka zaujala, ozvite sa nám. Pošlite nám profesijný životopis, alebo nás kontaktujte telefonicky.

Operátor elektronických zariadení

Náplň práce

Náplňou práce operátora elektronických zariadení je odborná obsluha špeciálnej techniky a systémov. Operátor vykonáva nastavenie základných riadiacich operácií a inštrukcií, overuje správnosť a zabezpečuje ich korekciu.

Predpoklady a požiadavky

 • úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechniky, telekomunikačnej techniky, rádiovej techniky alebo príbuznom odbore
 • základné znalosti v oblasti bezdrôtovej komunikácie, telekomunikačnej techniky v celom frekvenčnom spektre
 • základná orientácia v rádioelektronike, rádiovej komunikácii a navigácii (stacionárnej, mobilnej, pozemnej a družicovej)
 • vhodná znalosť anglického jazyka
 • schopnosť samostatnej práce
 • spoľahlivosť, zodpovednosť a precíznosť

Miesto výkonu práce: okres Pezinok

Ak Vás pracovná ponuka zaujala, ozvite sa nám. Pošlite nám profesijný životopis, alebo nás kontaktujte telefonicky.

Operátor signálneho spravodajstva

Náplň práce

Z pohľadu obsluhy moderných technológií SIGINT, ktorými VS disponuje sú súčasní „operátori“ signálneho spravodajstva rozdelení na dve kategórie:

Prvá kategória „operátorov“ obsluhuje prieskumné rádiové technológie, nastavuje a kontroluje rôzne technické parametre, triedi získané dáta a postupuje ich na ďalšie spracovanie. Pre túto kategóriu „operátorov“ sú najvhodnejší absolventi stredných elektrotechnických škôl, najmä v odbore telekomunikačná a spojovacia technika.

Druhá kategória „operátorov“ pracuje s vyhodnocovacími informačnými systémami a poznatkovými databázami pričom ich hlavnou náplňou práce je tzv. prvotné vyhodnocovanie poznatkov a informácií. Takýto proces zahŕňa triedenie, filtrovanie, zoskupovanie poznatkov a informácií v databázovom prostredí, ďalej počúvanie, prepis (prípadne preklad) cudzojazyčných multimediálnych alebo textových správ, ich prvotná analýza vo forme tvorby komentárov, anotácií a podobne. Pre túto kategóriu „operátorov“ sú veľmi vhodní absolventi strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií, bilingválnych alebo všeobecných gymnázií.

Požiadavky a predpoklady na pozíciu operátor signálneho spravodajstva:

 • integrita, spoľahlivosť, samostatnosť a zodpovednosť
 • komunikatívnosť, iniciatíva
 • logické myslenie
 • dobrý písomný prejav
 • základné technické o obslužné zručnosti pri práci s PC
 • znalosť anglického jazyka a predpoklady na osvojenie si ďalšieho cudzieho jazyka (napr. ruština, francúzština, nemčina)
 • schopnosť uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce
 • predpoklady pre ďalší odborný, profesionálny a osobnostný rozvoj, inováciu práce a prehlbovanie vedomostí a nadobúdanie nových zručností najmä v oblasti osvojovania si nových informačných technológií a databázových systémov

Miesto výkonu práce: okres Pezinok

Ak Vás pracovná ponuka zaujala, ozvite sa nám. Pošlite nám profesijný životopis, alebo nás kontaktujte telefonicky.

Penetračný tester

Náplň práce

Penetračný tester vo VS sa podieľa na penetračných testoch informačných systémov v rámci hodnotenia a zvyšovania obranyschopnosti SR v kybernetickom priestore. Hlavnou pracovnou náplňou penetračného testera je realizácia skenov, penetračných testov a auditov informačných systémov s cieľom hodnotenia úrovne ich zabezpečenia a identifikácie bezpečnostných zraniteľností.

Predpoklady a požiadavky

Okrem zákonom definovaných požiadaviek na štátnu službu profesionálneho vojaka by mal penetračný tester spĺňať aj nasledovné predpoklady a požiadavky:

 • SS /VŠ vzdelanie v oblasti informačných technológii
 • základná znalosť aspoň jedného z programovacích/skriptovacích jazykov
 • výhodou sú skúsenosti a znalosť postupov a nástrojov využívaných na penetračné testovanie, prípadná certifikácia v oblasti penetračného testovania. Pokročilá znalosť OS Windows alebo OS Linux, sieťových a web technológií
 • rozhľad a záujem o témy kybernetickej bezpečnosti
 • znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni A2
 • vodičský preukaz pre motorové vozidlá skupiny B
 • zodpovednosť, spoľahlivosť
 • kritické myslenie
 • kreativita a flexibilita
 • zmysel pre detail a zároveň schopnosť komplexného uvažovania
 • záujem učiť sa nové veci a rozširovať si obzory
 • iniciatíva a záujem
 • schopnosť pracovať individuálne aj v tíme

Miesto výkonu práce: Bratislava

Ak Vás pracovná ponuka zaujala, ozvite sa nám. Pošlite nám profesijný životopis, alebo nás kontaktujte telefonicky.

Právnik

Náplň práce

Právnik Vojenského spravodajstva predovšetkým rieši právnu problematiku v súvislosti s plnením úloh Vojenského spravodajstva; podieľa sa na legislatívnom procese pri tvorbe a prerokovávaní návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov. Venuje sa ďalej priestupkovej, trestnoprávnej, obchodnej a medzinárodnej problematike.

Predpoklady a požiadavky

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore právo,
 • vodičský preukaz skupiny B,
 • vítaná znalosť anglického jazyka na úrovni A2,
 • základné technické a obslužné zručnosti pri práci s PC,
 • všeobecný rozhľad,
 • schopnosť pracovať pod tlakom, individuálne aj v tíme,
 • spoľahlivosť, zodpovednosť, lojálnosť, flexibilita, logické myslenie a komunikatívnosť,
 • výborný písomný a ústny prejav,
 • záujem učiť sa nové veci.

Miesto výkonu práce: Bratislava

Ak Vás pracovná ponuka zaujala, ozvite sa nám. Pošlite nám profesijný životopis, alebo nás kontaktujte telefonicky.

Správca počítačových sietí

Náplň práce

 • zodpovednosť za kompletnú konfiguráciu počítačovej siete,
 • kontrolovanie sietí pomocou technických zariadení – router, switch, firewall, spravovanie sieťovej infraštruktúry WAN a LAN,
 • spracovávanie žiadostí na zmeny v nastaveniach počítačových sietí,
 • monitorovanie a ladenie počítačových sietí,
 • zodpovednosť za vedenie a aktualizovanie technickej dokumentácie ku počítačovým sieťam,
 • správa a administrácia počítačovej siete,
 • odborné práce na optických, bezdrôtových alebo kabelážnych systémoch pre siete,
 • Príjem, analýza a riešenie problémov od užívateľov,
 • Spoluúčasť na tímových a projektových úlohách.

Predpoklady a požiadavky

 • SŠ / VŠ vzdelanie v technických, elektrotechnických odboroch,
 • analytické, kritické, koncepčné a strategické myslenie,
 • samostatnosť, komplexné uvažovanie, kreativita, zodpovedný prístup k práci, schopnosť sa rýchlo učiť, zmysel pre detail,
 • skúsenosti v IT oblasti zameraných na IT technológie, počítačových sietí a dátových centier.

Miesto výkonu práce: Bratislava

Ak Vás pracovná ponuka zaujala, ozvite sa nám. Pošlite nám profesijný životopis, alebo nás kontaktujte telefonicky.

Starší analytik

Náplň práce

Náplňou práce staršieho analytika je sledovanie dlhodobého diania v oblasti obrany a obranyschopnosti, vojensko-hospodárskych záujmov SR, kriminality vo vzťahu k OS SR, extrémizmu, terorizmu, či aktivít cudzích spravodajských služieb. Výsledkom práce analytika sú rôzne analytické výstupy, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou spravodajskej podpory najvyšších štátnych predstaviteľov, vedenia rezortu obrany ako aj veliteľov a štábov útvarov a zariadení OS SR pri prijímaní rozhodnutí v oblasti zabezpečenia obrany a obranyschopnosti SR ako aj pri riadení a vedení operácií.

Predpoklady a požiadavky

 • VŠ vzdelanie 1. alebo 2. stupňa v humanitnom alebo technickom smere
 • veľmi dobrý rozhľad v medzinárodnej situácii a krízových oblastiach
 • záujem o bezpečnostnú problematiku a vojenstvo
 • schopnosť tvorby analýz
 • veľmi dobrý písomný a ústny prejav
 • kreativita a kritické myslenie
 • znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (B2 a vyššie)
 • veľmi vhodná je znalosť ďalšieho cudzieho jazyka (napr. arabčina, francúzština, perzština, ruština) na mierne až stredne pokročilej úrovni (B1, B2)
 • schopnosť pracovať individuálne aj v tíme

Miesto výkonu práce: okres Pezinok

Ak Vás pracovná ponuka zaujala, ozvite sa nám. Pošlite nám profesijný životopis, alebo nás kontaktujte telefonicky.

Systémový administrátor

Náplň práce

Systémový administrátor spravuje počítačové siete a systémy VS a podieľa sa na nasadzovaní nových technológii.

Predpoklady a požiadavky

Okrem zákonom definovaných požiadaviek na štátnu službu profesionálneho vojaka by mal systémový administrátor spĺňať aj nasledovné predpoklady a požiadavky:

 • SŠ alebo VŠ v oblasti informačných technológii
 • pokročilá znalosť OS Linux, sieťových technológií (switching, routing), virtualizačné technológie, storage a backup riešenia
 • znalosť skriptovacích jazykov (Bash, Python)
 • výhodou je znalosť nástrojov na automatizovanú správu IT infraštruktúry (Ansible, SaltStack ...)
 • všeobecný rozhľad a záujem o témy kybernetickej bezpečnosti
 • znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni A2
 • vodičský preukaz skupiny B
 • zodpovednosť, spoľahlivosť
 • kritické myslenie
 • kreativita a flexibilita
 • zmysel pre detail a zároveň schopnosť komplexného uvažovania
 • iniciatíva a záujem
 • schopnosť pracovať individuálne aj v tíme

Miesto výkonu práce: Bratislava

Ak Vás pracovná ponuka zaujala, ozvite sa nám. Pošlite nám profesijný životopis, alebo nás kontaktujte telefonicky.

Systémový inžinier

Náplň práce

 • zodpovednosť za kompletnú konfiguráciu informačných systémov,
 • monitorovanie a analyzovanie chýb v systémoch a návrh riešení odstraňovania vzniknutých problémov,
 • pravidelné inštalovanie a aktualizácia softvéru,
 • vykonávanie bežnej helpdesk podpory zákazníkov,
 • monitorovanie a ladenie výkonnosti serverov a aplikácií,
 • zodpovednosť za vedenie a aktualizovanie technickej dokumentácie ku informačným systémom,
 • správa administrácia serverov (active directory, Idap, dátový server, mail server a iné),
 • update / backup management (konfigurácia, zálohovanie dát, antivírová kontrola, ochrana dát),
 • príjem, analýza a riešenie problémov od užívateľov,
 • spoluúčasť na tímových a projektových úlohách,
 • školenie užívateľov.

Požiadavky a predpoklady na pozíciu systémový inžinier / správca počítačových sietí:

 • SŠ / VŠ vzdelanie v technických alebo elektrotechnických odboroch,
 • analytické, kritické, koncepčné a strategické myslenie,
 • samostatnosť, komplexné uvažovanie, kreativita, zodpovedný prístup k práci, schopnosť sa rýchlo učiť, zmysel pre detail,
 • skúsenosti v IT oblasti zameraných na IT technológie, počítačových sietí a dátových centier.

Miesto výkonu práce: Bratislava

Ak Vás pracovná ponuka zaujala, ozvite sa nám. Pošlite nám profesijný životopis, alebo nás kontaktujte telefonicky.

Špecialista elektronických zariadení

Náplň práce

Špecialista elektronických zariadení sa venuje problematike špeciálnych vojenských a komerčných rádiových, rádiotechnických, telekomunikačných a spojovacích zariadení slúžiacich na zabezpečenie obrany a obranyschopnosti SR. Uplatnenie špecialistu elektronických zariadení je v oblasti správy, údržby a vývoja hardvérových komponentov alebo v oblasti analýzy signálov a vývoja špeciálnych aplikácií.

Predpoklady a požiadavky

 • VŠ, prípadne úplné stredné odborné vzdelanie v odbore elektrotechniky, telekomunikačnej techniky, rádiovej techniky alebo príbuznom odbore
 • schopnosť pracovať individuálne aj v tíme
 • schopnosť analyzovať problémy a plánovať ich riešenie
 • znalosti v oblasti bezdrôtovej komunikácie, telekomunikačnej techniky v celom frekvenčnom spektre
 • znalosti analógových obvodov a systémov, číslicových obvodov a mikroprocesorových systémov
 • orientácia v rádioelektronike, rádiovej komunikácii a navigácii (stacionárnej, mobilnej, pozemnej a družicovej)
 • orientácia v pokročilej prístrojovej elektronike
 • orientácia v oblasti analýzy, spracovania a využitia multimediálnych signálov a dát
 • schopnosť implementácie, testovania a údržby vlastných a komerčných produktov
 • schopnosť tvorby projektov a dokumentácie
 • vhodná je aj znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni

Vývoj, údržba a správa špeciálnej techniky

 • správa, opravy a údržba špeciálnych systémov a ich komponentov
 • správa počítačového systému – serverov
 • plánovanie výstavby HW celkov
 • plánovanie a správa siete
 • návrh a simulácia elektronických obvodov
 • programovanie embedded systémov a SDR
 • znalosť VMware, Linux, MS Windows Server

Analýza signálov – vývoj softvéru

 • vývoj špeciálnych aplikácií
 • znalosť protokolov TCP/IP
 • základy práce v prostredí Matlab
 • základy práce s relačnými databázami
 • vývoj aplikácií nad databázou Oracle/Mongo/Elasticsearch
 • orientácia v prostredí komunikačných protokolov
 • znalosti modernej kryptografie a kryptoanalýzy

Miesto výkonu práce: okres Pezinok

Ak Vás pracovná ponuka zaujala, ozvite sa nám. Pošlite nám profesijný životopis, alebo nás kontaktujte telefonicky.

Technik komunikačných zariadení

Náplň práce

Technik (rádio)komunikačných zariadení VS je zodpovedný za fungovanie ucelených častí hardvéru špeciálnej komunikačnej a informačnej techniky. Zaisťuje prevenciu, údržbu a opravy jednotlivých častí hardvéru, inštaluje základné systémové a programové vybavenie. Vykonáva vývoj a výskum v oblasti rádiokomunikačných technológií a číslicového spracovania signálov. Ďalej plánuje a navrhuje hardvérové a softvérové konfigurácie pre špecifické aplikácie. Zabezpečuje správu počítačových sietí. O svojej práci si vedie technickú dokumentáciu.

Predpoklady a požiadavky

Okrem zákonom definovaných požiadaviek na štátnu službu profesionálneho vojaka by mal technický dôstojník spĺňať aj nasledovné predpoklady a požiadavky:

 • kreativita a flexibilita
 • záujem učiť sa nové veci a rozširovať si obzory
 • iniciatíva a záujem
 • schopnosť pracovať individuálne aj v tíme
 • znalosť jedného zo svetových jazykov a predpoklady pre ďalšie vzdelávanie v tejto oblasti
 • vodičský preukaz minimálne skupiny „B“
 • manuálna zručnosť

Miesto výkonu práce: Bratislavský kraj

Ak Vás pracovná ponuka zaujala, ozvite sa nám. Pošlite nám profesijný životopis, alebo nás kontaktujte telefonicky.

Zdravotná sestra

Náplň práce

Náplňou práce zdravotnej sestry je práca sestry v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých, ako je činnosť pri ošetrovaní chorých, poskytovanie základnej neodkladnej prvej pomoci. Vykonávanie odberov biologického materiálu, aplikácia liečiv a liečebných procedúr, objednávanie pacientov na vyšetrenia, koordinácia ich príchodu do ambulancie, meranie telesnej teploty, TK, aplikácia i.m., s.c. injekcií, očkovanie, ošetrovanie poranení, vedenie dokumentácie súvisiacej s činnosťou ambulancie, sledovanie expirácie liekov, vedenie inventúry zdravotníckeho materiálu a ďalšie pracovné úkony podľa pokynov nadriadeného.

Predpoklady a požiadavky

 • úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
 • spoľahlivosť, zodpovednosť a precíznosť
 • pokojná, priateľská a nekonfliktná povaha
 • členstvo v komore SKSPa ako podmienka výkonu práce ZS

Ponúkame

 • prácu v jednozmennej prevádzke
 • možnosť ďalšieho odborného vzdelávania s podporou zamestnávateľa
 • týždeň dovolenky nad rámec zákona
 • ďalšie sociálne benefity

Pozíciu zdravotnej sestry možno vykonávať v služobnom pomere podľa zákona č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo v zamestnaneckom pomere podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Miesto výkonu práce: Bratislava

Ak Vás pracovná ponuka zaujala, ozvite sa nám. Pošlite nám profesijný životopis, alebo nás kontaktujte telefonicky.