Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Kariéra a požiadavky na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka

Služobný pomer príslušníkov Vojenského spravodajstva upravuje zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podmienky prijatia do štátnej služby podľa zákona č. 281/2015 Z. z.

Do štátnej služby profesionálneho vojaka možno prijať občana:

  • ak požiadal o prijatie do štátnej služby,
  • dosiahol najmenej 18 rokov veku,
  • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  • má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo Slovenskej republiky a štátne občianstvo štátu, ktorý je členským štátom Európskej únie, alebo členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej členom je Slovenská republika,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • je bezúhonný,
  • je spoľahlivý,
  • ovláda štátny jazyk,
  • dosiahol požadované vzdelanie na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, do ktorej má byť po skončení prípravnej štátnej služby ustanovený,
  • je zdravotne spôsobilý, psychicky spôsobilý a fyzicky zdatný,
  • spĺňa predpoklady pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z. z.,
  • nie je voči nemu vedené trestné stíhanie,
  • súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,
  • úspešne absolvoval výberové konanie alebo prijímacie konanie.

Zákonom ustanovené podmienky musí profesionálny vojak spĺňať po celý čas štátnej služby.

Bezúhonnosť

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin vojenský alebo úmyselný trestný čin, a v prípade trestného činu vojenského a zločinu aj občan, ktorému bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol za takýto trestný čin odsúdený. Bližšie podmienky bezúhonnosti upravuje zákon č. 281/2015 Z. z.

Spoľahlivosť

Za spoľahlivého sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ak bol napr.:

  • liečený zo závislosti od alkoholu alebo iných omamných látok alebo psychotropných látok,
  • preukázateľne nadmerne požíva alkohol alebo požíva iné omamné alebo psychotropné látky,
  • je liečený z patologického hráčstva,
  • je členom alebo sympatizantom skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd alebo sa podieľa na ich podpore alebo propagácii,
  • zo štátnej služby podľa tohto zákona alebo z predchádzajúceho služobného pomeru prepustený v zákonom určených prípadoch,
  • jeho predchádzajúci štátnozamestnanecký pomer sa skončil z dôvodu závažného porušenia služobnej disciplíny,
  • jeho predchádzajúci pracovný pomer sa skončil z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny. Bližšie podmienky spoľahlivosti upravuje zákon č. 281/2015 Z. z.

Za spoľahlivého sa na účely tohto zákona nepovažuje ani občan, ktorý podľa iných skutočností nedáva záruku riadneho výkonu štátnej služby a má byť prijatý do štátnej služby na plnenie úloh Vojenského spravodajstva.

Výberové konanie a bezpečnostná previerka

Telesná spôsobilosť uchádzača o prijatie sa posudzuje na základe výsledkov previerky fyzickej zdatnosti vykonávanej priamo Vojenským spravodajstvom.

Uchádzač o prijatie absolvuje psychodiagnostické vyšetrenie psychickej spôsobilosti a psychofyziologické overenie pravdovravnosti.

Zdravotná spôsobilosť uchádzača sa posudzuje na základe záverov lekárskeho vyšetrenia.

Každý príslušník Vojenského spravodajstva musí byť držiteľom platného osvedčenia Vojenského spravodajstva, na základe ktorého je oprávnený oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia „Prísne tajné“.

Bezpečnostnú previerku pre splnenie podmienok oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami absolvuje uchádzač o prijatie v rámci prijímacieho konania.

Plnenie úloh Vojenského spravodajstva

Príslušníci a zamestnanci Vojenského spravodajstva plnia úlohy najmä podľa zákona č. 198/1994 Z. z.

Plnenie úloh Vojenského spravodajstva vyžaduje od jeho príslušníkov bezúhonnosť, spoľahlivosť, ochotu venovať čas svojmu odbornému rastu, komplexné znalosti v požadovaných oblastiach činnosti, analytické myslenie, odolnosť voči stresu a schopnosť plniť úlohy v meniacich sa podmienkach.

Vojenské spravodajstvo sa podieľa na zabezpečení bezpečnosti občanov Slovenskej republiky, a preto sa od budúcich príslušníkov vyžaduje, aby sa stotožnili so zaujímavými a náročnými podmienkami výkonu štátnej služby s celospoločenským významom.

Obmedzenia a zákazy v rámci výkonu štátnej služby

Obmedzenie niektorých ústavných práv profesionálnych vojakov

Petičné právo profesionálnych vojakov vo veciach súvisiacich s výkonom štátnej služby sa obmedzuje na individuálne žiadosti, návrhy a sťažnosti profesionálneho vojaka.

Profesionálny vojak nesmie byť členom politickej strany alebo politického hnutia, nesmie sa aktívne zúčastňovať na zhromaždeniach organizovaných politickými stranami alebo politickými hnutiami, nesmie sa združovať v odborových organizáciách, ktoré pôsobia v ozbrojených silách a na pracoviskách, kde vykonáva štátnu službu.

Profesionálnemu vojakovi možno z dôvodu prípravy na plnenie úloh ozbrojených síl alebo na plnenie úloh podľa osobitných predpisov s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom obmedziť osobnú slobodu pri výcviku, ktorým sa má prehĺbiť alebo preveriť jeho psychická odolnosť a fyzická odolnosť čo najvernejším priblížením k skutočným podmienkam plnenia úloh; súhlas môže profesionálny vojak vziať späť aj počas výcviku.

Príslušník Vojenského spravodajstva ako profesionálny vojak nesmie:

  • podnikať,
  • vykonávať inú zárobkovú činnosť,
  • byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť. Bližšie podrobnosti a výnimky v tejto oblasti upravuje zákon č. 281/2015 Z. z.

Základné predpoklady spravodajského príslušníka

Pre všetky formy doplňovania personálu sú pevne určené základné požiadavky, ktoré musia uchádzači spĺňať a to napríklad

  • zákonom stanovené podmienky prijatia do služobného pomeru profesionálneho vojaka, resp. zamestnanca do pracovného pomeru,
  • osobnostné predpoklady a schopnosti pre plnenie odborných úloh vo vojenskom spravodajstve,1)
  • bezpečnostná spoľahlivosť
  • záujem o ďalšie vzdelávanie,
  • splnenie predpísaného vzdelania plánovaného na výkon funkcie profesionálneho vojaka, resp. zamestnanca,
  • dostatočná miera flexibility pre možné využitie aj na výkon inej funkcie.2)
 • 1) Napríklad schopnosť analytického myslenia, predvídateľnosť problémových situácií, schopnosť samostatne pracovať, riadiť a prevziať na seba zodpovednosť, schopnosť dlhodobo znášať psychické zaťaženie.
 • 2) V rámci psychologického vyšetrenia skúma tieto predpoklady aj psychológ. Ide o ochotu, schopnosť a pripravenosť uchádzača plniť úlohy podľa potrieb služobného úradu a pokynov nadriadeného a to na území SR ako aj v zahraničí.