Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Správa o činnosti Vojenského spravodajstva za rok 2015

 1. ÚVOD
 2. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
 3. ROZPOČET
 4. INFORMAČNÁ ČINNOSŤ
 5. ROZVOJ SPÔSOBILOSTÍ
 6. POUŽITIE INFORMAČNO-TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV
 7. PLNENIE ZÁKONOM STANOVENÝCH ÚLOH
 8. BILATERÁLNA A MULTILATERÁLNA SPOLUPRÁCA

ÚVOD

Vojenské spravodajstvo (ďalej len „VS“) plnilo v roku 2015 úlohy spravodajského zabezpečenia obrany Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“) v rozsahu ustanovenom zákonom č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.

Spravodajská činnosť VS v roku 2015 bola v súlade so stanovenými prioritami1) zameraná na získavanie a zber informácií pre včasnú identifikáciu a vyhodnocovanie indikátorov bezpečnostných hrozieb voči záujmom SR a jej spojencom.

Bezpečnostné prostredie SR bolo v roku 2015 z hľadiska pôsobnosti VS negatívne ovplyvňované najmä bezpečnostnými hrozbami, ktorých zdroje boli identifikované na území SR, v regiónoch Európskej únie, Západného Balkánu, Spoločenstva nezávislých štátov, Ukrajiny, Blízkeho a Stredného východu a Severnej Afriky. Špecifická pozornosť bola vo vzťahu k uvedeným regiónom venovaná priebežnému vyhodnocovaniu vývoja bezpečnostnej situácie v krízových a konfliktných oblastiach uvedených regiónov.

V hodnotenom období boli z hľadiska pôsobnosti VS monitorované a vyhodnocované spôsobilosti vlastných ozbrojených síl (vrátane problematiky vojensko–priemyselného komplexu), bojový potenciál ozbrojených síl cudzích mocí2), negatívne účinky propagandy na strategickej úrovni3) , aktivity cudzích spravodajských služieb, problematika terorizmu, radikalizmu a extrémizmu, problematika migračných procesov, kybernetických útokov, kriminálne aktivity jednotlivcov resp. organizovaných skupín vo vzťahu k rezortu obrany, snahy získať utajované skutočnosti neoprávnenými osobami, šírenie zbraňových systémov, zbraní a vojenských technológií (vrátane problematiky zbraní hromadného ničenia).

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

Ku dňu 31. 12. 2015 dosahoval počet príslušníkov a zamestnancov VS 72, 46 % z plánovaného početného stavu, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2014 (31. 12.) nárast o 5%.

Vo Vojenskom spravodajstve pôsobí 77 % príslušníkov v služobnom pomere profesionálnych vojakov a 23 % zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme, z čoho 78 % predstavujú muži a 22 % ženy.

Vekový priemer príslušníkov a zamestnancov VS je 44 rokov, pričom 46 % je vo veku do 40 rokov. Vysokoškolsky vzdelaných (vrátane prvého stupňa vysokoškolského vzdelania) je 73 %.

Skladba príslušníkov a zamestnancov VS podľa základných demografických znakov:

Personálna štruktúra zamestnancov VS

ROZPOČET

Správcom kapitoly MO SR boli VS rozpísané záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2015 v oblasti príjmov v sume 31.100,00 EUR a v oblasti výdavkov v sume 37.974.741,00 EUR.

Podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie bol záväzný ukazovateľ rozpočtu výdavkov pridelený VS rozpísaný k 31. decembru 2015 nasledovne:

 • hlavná rozpočtová kategória 600 – Bežné výdavky 33.544.270,00 EUR,
 • hlavná rozpočtová kategória 700 – Kapitálové výdavky 4.430.471,00 EUR.

Podľa funkčnej klasifikácie bol rozpočet výdavkov VS rozpísaný v podtriede funkčnej klasifikácie 02.1.0.2 Vojenské spravodajstvo.

Podľa programovej štruktúry rozpočtových výdavkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany SR boli rozpočtové prostriedky VS v roku 2015 pridelené:

 • A) v programe 096 – Obrana (prevádzka), podprogram 096 01 - Riadenie a podpora obrany, skupina programových prvkov 096 01 02 - Bezpečnostná podpora v celkovom objeme 33.544.270,00 EUR.
 • B) v programe 095 – Rozvoj obrany v podprograme 09504 – rozvoj infraštruktúry síl (1.288.523,00 EUR), v podprograme 09505 – rozvoj komunikačných a informačných systémov (1.275.872,00 EUR) a v podprograme 09506 – rozvoj výzbroje, techniky a materiálu (1.866.076,00 EUR) v celkovom objeme 4.430.471,00 EUR.

Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtu VS na rozpočtový rok 2015 Pridelený rozpočet Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 Plnenie rozpočtu na
ROZPOČET PRÍJMOV 31 100,00 53 472,90 171,94 %
ROZPOČET VÝDAVKOV 37 974 741,00 37 974 652,64 100,00 %
z toho: program 096 - Obrana 33 544 270,00 33 544 229,00 100,00 %
z toho: program 095 - Rozvoj obrany 4 430 471,00 4 430 423,64 100,00 %

INFORMAČNÁ ČINNOSŤ

V roku 2015 VS spracovalo a poskytlo 315 spravodajských produktov oprávneným a zmluvným subjektom. Z toho 188 spravodajských informácií, 20 súhrnných spravodajských informácií a 107 výmenných spravodajských informácií pre partnerské spravodajské služby.

Rozloženie výstupov teritoriálneho
         zamerania Rozloženie výstupov podľa zamerania

ROZVOJ SPÔSOBILOSTÍ

V hodnotenom období bola značná pozornosť venovaná rozvoju spôsobilostí, ktoré sú súčasťou plnenia programu „Cieľov síl 2013“ (v nadväznosti na medzinárodné záväzky SR – členstvo SR v NATO). Ide o rozvoj vyspelých technických a technologických spôsobilostí v oblasti OSINT (spravodajstvo otvorených zdrojov), IMINT (obrazové spravodajstvo) a SIGINT (signálne spravodajstvo). V oblasti OSINT ide o hardwarové, softwarové prostriedky a analytické nástroje pre spracovanie a triedenie informácií v prostredí sociálnych sietí. V oblasti IMINT ide o aliančný program jednotného spravodajstva (JISR) – systému pozemného pozorovania (AGS). Ťažisko v tejto oblasti bolo položené na výcvik a prípravu personálu pre vyhodnocovanie obrazových informácií. V oblasti SIGINT išlo o začatie modernizácie organizačných súčastí práporu ISTAR4). Jeho organizačné súčasti sú postupne vybavované technickými prostriedkami spravodajstva a prieskumu v rámci aliančného programu JISR.

V roku 2015 sa Vojenské spravodajstvo aktívne zapojilo aj do spoločného slovensko-poľského projektu - Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť kontrarozviednych spôsobilosti (ďalej len „NATO CI CoE“5)) so sídlom v poľskom Krakove. Činnosti VS pri vytváraní NATO CI CoE v roku 2015 neboli ukončené a budú pokračovať aj v roku 2016. SR a Poľská republika sú zakladajúce krajiny NATO CI CoE, pričom prístup slovenských zástupcov pri vytváraní NATO CI CoE bol ocenený ako zo strany spoluzakladajúcich (sponzorských) krajín centra, tak aj inštitúcií NATO. Rezort obrany SR okrem vyčleňovania skúsených príslušníkov OS SR pre potreby NATO CI COE poskytne prístup k Centru výcviku Lešť k zabezpečovaniu výcviku a praktických cvičení pod gesciou centra.

V oblasti kybernetických hrozieb v súlade s Koncepciou kybernetickej bezpečnosti a vládou schváleným Akčným plánom realizácie koncepcie kybernetickej bezpečnosti 2015 – 20206) boli prijímané opatrenia najmä v oblasti nastavovania rezortných organizačných štruktúr. Plnenie úloh v oblasti kybernetických hrozieb je v zmysle uvedených dokumentov primárne v kompetencii Národného bezpečnostného úradu (ďalej len “NBÚ“) SR. V hodnotenom období VS v tejto oblasti poskytovalo NBÚ SR plnú súčinnosť.

Vo februári 2015 bola nariadením ministra obrany SR zriadená Rada na zabezpečenie kybernetického priestoru (ďalej len „rada“). Rada je poradným (rezortným) orgánom ministra obrany SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá posudzuje stav kybernetickej bezpečnosti a navrhuje opatrenia na zabezpečenie a zvýšenie odolnosti kybernetického priestoru. Predsedom tejto rady je riaditeľ VS.

V rámci úloh akčného plánu bol zriadený Výbor Bezpečnostnej rady (ďalej len „BR“) SR pre kybernetickú bezpečnosť, ktorého členom je aj zástupca VS. Výbor predstavuje stály pracovný orgán BR SR v oblasti prípravy a koordinácie opatrení zameraných na zachovanie bezpečnosti kybernetického priestoru SR.

V roku 2015 MO SR prostredníctvom VS participovalo aj na príprave memoranda o porozumení medzi NATO a SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti. V súlade s memorandom MO SR zriadilo jednotný kontaktný bod pre riešenie kybernetických incidentov. V nadväznosti na tento kontaktný bod bola vytvorená aj základná organizačná a komunikačná štruktúra v rámci MO SR a OS SR.

POUŽITIE INFORMAČNO-TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV

VS od 1. januára do 31. decembra 2015 predložilo zákonným sudcom celkom 60 žiadostí na použitie informačno-technických prostriedkov (ďalej len „ITP“). Zákonnými sudcami bolo vydaných 53 súhlasov na použitie ITP.

V 7 prípadoch zákonný sudca vydal zamietavé stanovisko k žiadosti na použitie ITP.

Z celkového počtu 53 vydaných písomných súhlasov zákonného sudcu na použitie ITP VS bol zákonom uznaný účel a cieľ dosiahnutý v 53 prípadoch.

Informácie získané použitím ITP v rámci VS boli v 5 prípadoch použité ako dôkaz v trestnom konaní.

VS využívalo v roku 2015 ITP v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane pred odpočúvaním a zákona o VS, pričom použitie ITP bolo realizované vo všetkých prípadoch v súlade s ustanovením § 4 zákona o ochrane pred odpočúvaním na základe predchádzajúceho písomného súhlasu zákonného sudcu. Ani v jednom prípade nedošlo k nezákonnému použitiu ITP.

PLNENIE ZÁKONOM STANOVENÝCH ÚLOH

Vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie v krízových a konfliktných oblastiach bolo zamerané najmä na jej vývoj na Ukrajine, v Sýrii a v oblastiach nasadenia príslušníkov OS SR v zahraničí. Ide o oblasti a regióny, ktoré vo vzťahu k bezpečnosti SR môžu byť zdrojom identifikovaných hrozieb asymetrického charakteru7). V oblasti spravodajskej ochrany príslušníkov OS SR pôsobiacich v zahraničí bola činnosť VS zameraná predovšetkým na operácie medzinárodného krízového manažmentu NATO – RESOLTE SUPPORT v Afganistane, Európskej únie – EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine a OSN – UNFICYP na Cypre.

PLNENIE ZÁKONOM STANOVENÝCH ÚLOH

Vážnu bezpečnostnú hrozbu aj naďalej predstavuje negatívny vývoj bezpečnostnej situácie na Ukrajine a v Sýrii. Tento trend zostane v krátkodobom časovom horizonte nezmenený. Vývoj v týchto oblastiach bol monitorovaný a vyhodnocovaný aj v súvislosti s problematikou migrácie (najmä vo vzťahu k problematikám vnútorne presídlených osôb na Ukrajine, zmien migračných trás v dôsledku uzatvárania hraníc jednotlivých členských štátov Schengenského priestoru a cezhraničným kriminálnym aktivitám). Hlavné úsilie bolo v tomto smere venované nepretržitému (24/7) monitorovaniu vývoja bezpečnostnej situácie na slovensko – ukrajinskej hranici. Na plnenie tejto úlohy boli využité dostupné personálne a technické kapacity (HUMINT a SIGINT spôsobilosti) a bola poskytovaná súčinnosť a podpora na operatívnej a informačnej úrovni zložkám Policajného zboru SR a Ministerstvu financií SR.

Spôsobilosti vlastných ozbrojených síl a bojový potenciál ozbrojených síl cudzích mocí patria medzi kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú obranyschopnosť štátu. V hodnotenom období VS pravidelne získavalo poznatky a poskytovalo oprávneným užívateľom spravodajské informácie o aktuálnom stave v uvedených oblastiach. Bolo vyhodnotené, že prípadné prehlbovanie nerovnováhy medzi dynamikou vývoja bezpečnostného prostredia SR a dosahovanými spôsobilosťami OS SR môže mať negatívny dopad na zabezpečenie obranyschopnosti, ako aj plnenie medzinárodných záväzkov SR. Funkčnosť OS SR v bezpečnostnom systéme SR je závislá nielen od platného legislatívneho rámca8), úrovne rozvoja, dosahovania a udržiavania ich adekvátnych spôsobilostí9), ale aj od dostupného zdrojového rámca. Okrem uvedených faktorov bol vo vzťahu k spôsobilostiam OS SR položený dôraz na priebežné vyhodnocovanie negatívnych účinkov propagandy na strategickej úrovni a aktivít cudzích spravodajských služieb na chránené záujmy SR. Úroveň aktivít identifikovaných aktérov v oboch uvedených oblastiach má rastúci trend. V tejto súvislosti existuje predpoklad, že úroveň negatívnych účinkov týchto hrozieb a intenzita aktivít identifikovaných aktérov môže v strednodobom časovom horizonte narastať. Ich spektrum sa bude pravdepodobne rozširovať.

V hodnotenom období boli oprávnení užívatelia pravidelne a komplexne informovaní o úzkom súvise a prepojení oboch problematík, ďalej o problematike tzv. trollov, identifikovaných formách a metódach informačno – psychologického pôsobenia, súvisiacich aktivitách domácich a zahraničných súkromných bezpečnostných spoločností a občianskych združení, ktoré pôsobia resp. pôsobili na našom území, moduse operandi a aktuálnych aktivitách cudzích spravodajských služieb. Spravodajské informácie boli sprístupnené relevantným subjektom bezpečnostného sektora SR.

Bolo vyhodnotené, že negatívne účinky uvedených hrozieb sa vo vzťahu k zabezpečeniu obranyschopnosti SR prejavujú, najmä vo väzbe na časť spektra zdrojových a podporných kapacít (resp. činností) organizačných súčastí OS SR. Najmä v oblasti personálneho zabezpečenia majú potenciál negatívne ovplyvniť stav morálky a lojalitu personálu OS SR. Negatívne tiež ovplyvňujú postoj spoločnosti k OS SR a majú potenciál polarizovať spoločnosť prostredníctvom bezpečnostnej problematiky. Okrem informačnej činnosti boli v súvislosti s uvedenými hrozbami v oblasti spravodajskej ochrany prijímané v súčinnosti s relevantnými zložkami OS SR opatrenia na spravodajskú ochranu a zabezpečenie výcvikových aktivít OS. Išlo najmä o sériu vojenských cvičení a aktivít s medzinárodnou účasťou „Nový Horizont“, „Slovenský Štít“ a „Dragoon Crossing“. Okrem uvedeného bola v hodnotenom období tiež relevantným zložkám OS SR poskytovaná spravodajská podpora pre rozhodovacie procesy, ktoré súvisia s vypracovaním plánov nasadenia a použitia OS SR a procesmi obranného plánovania.

Činnosť VS v oblasti boja proti terorizmu bola zameraná na vyhodnocovanie indikátorov hrozieb teroristického útoku voči SR a to najmä voči osobám, objektom a zariadeniam rezortu obrany. VS vo svojej pôsobnosti sústredilo pozornosť na monitorovanie domácich a zahraničných rizikových komunít s väzbami na príslušníkov OS SR, alebo občanov SR s prepojením na rezort obrany. Pozornosť VS bola zameraná na identifikáciu aktívnych aj pasívnych podporovateľov džihádistických skupín s väzbami na SR.

K zdrojom hrozieb terorizmu voči členským krajinám NATO, EÚ a ich záujmom, patria aj naďalej aktivity AL-KÁIDY, jej odnoží a ISLAMSKÉHO ŠTÁTU (ďalej len „IS“, tzv. Daesh)10). K najrelevantnejším zdrojom hrozieb terorizmu prijímalo VS spravodajské opatrenia a opatrenia na intenzívnu podporu spravodajskej komunity SR v rámci štruktúr Národného bezpečnostného analytického centra (ďalej len „NBAC“). V tomto smere VS podporuje NBAC aktívnym zapojením svojich príslušníkov do jeho činnosti. Okrem uvedených skutočností bola v oblasti boja proti terorizmu intenzívne využívaná aj spolupráca so zahraničnými partnerskými službami. Ťažisko je založené na operatívnej súčinnosti a vzájomnej výmene získaných poznatkov a informácií. Cieľom je identifikácia podporovateľov džihádistických skupín (logistická podpora, spiace bunky a pod.), prípadne členov teroristických organizácií, ktorí sa snažia o prenikanie (infiltráciu) do Schengenského priestoru s využitím migračných vĺn.

V oblasti boja proti extrémizmu VS priebežne prijímalo opatrenia za účelom včasnej identifikácie jeho prejavov vo vzťahu na rezort obrany aj v súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní. VS svojou činnosťou identifikovalo príslušníkov rezortu obrany, ktorí sympatizujú, podporujú, prípadne participujú na činnosti neformálnych polovojenských organizácií resp. domácich a zahraničných extrémistických subjektov. Preventívne opatrenia boli vykonávané aj v rámci prijímacieho procesu do štátnej služby profesionálneho vojaka. V hodnotenom období boli oprávnení užívatelia informovaní o úzkom súvise a prepojení tejto problematiky s problematikami informačno – psychologického pôsobenia a aktivitami cudzích spravodajských služieb.

Radikálne a extrémistické subjekty môžu byť zneužité potenciálnym protivníkom v rámci hybridného spôsobu vedenia bojových operácií. Extrémistické subjekty majú potenciál polarizovať a destabilizovať spoločnosť. Nebezpečným trendom je najmä ich etablovanie na politickej scéne v rámci štátneho zriadenia, snaha o prenikanie do bezpečnostných zložiek štátu, zmena modusu operandi (najmä ústup od otvorenej ideologickej propagandy a prechod na jej skryté formy, zefektívňovanie ich riadiacich a organizačných štruktúr, snaha o koordináciu, intenzívnejšiu a tesnejšiu spoluprácu so zahraničnými extrémistickými subjektmi, zintenzívnenie práce s generáciou detí a mládeže a pod.), postupná militarizácia a vyzbrojovanie a pod.

V oblasti ochrany rezortu obrany proti aktivitám cudzích spravodajských služieb bola činnosť VS zameraná na odhaľovanie, spravodajské dokumentovanie a zamedzovanie aktivít spravodajských služieb cudzích mocí. V hodnotenom období bol, rovnako ako vo väčšine členských štátov NATO a EÚ, zaznamenaný nárast aktivít cudzích spravodajských služieb aj na území SR. Činnosť cudzích spravodajských služieb je sústredená na získavanie informácií o rozhodovacích procesoch a vojenských operačných postupoch NATO, aktuálnej politickej, bezpečnostnej, ekonomickej a energetickej situácii. Cudzie spravodajské služby aktívne realizujú informačné a psychologické operácie s cieľom podpory svojich zahranično-politických záujmov a šírenia dezinformácií. Ich cieľom je podporiť snahy cudzích mocí o zmenu architektúry bezpečnostného systému v Európe, znížiť dôveryhodnosť a spochybniť opodstatnenosť EÚ a NATO, diskreditovať aktivity krajín tzv. Západu, viac polarizovať spoločnosť, prehĺbiť v nej rozpory a znížiť dôveryhodnosť predstaviteľov štátu a štátnych orgánov.

V oblasti ochrany utajovaných skutočností bola spravodajská činnosť prioritne zameraná na preverovanie bezpečnostnej spoľahlivosti osôb oprávnených na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, priebežné vyhodnocovanie získaných informácií a predikovanie potenciálnych bezpečnostných rizík, či iných skutočností, ktoré mohli mať vplyv na bezpečnostnú spoľahlivosť týchto osôb.

VS vyhodnocovalo informácie o exportoch a reexportoch vojenského materiálu s účasťou slovenských obchodných subjektov a prepojeniach slovenských výrobných a obchodných spoločností na tieto aktivity11) . VS aj naďalej aktívne prijímalo spravodajské opatrenia, zamerané na včasné získanie prvotných informácií o nelegálnom obchodovaní s konvenčnými zbraňami, zbraňovými systémami a vojenským materiálom, ktoré by mohli byť exportované do konfliktných oblastí a slúžiť na podporovanie terorizmu alebo by mohli byť použité v lokálnych vojenských konfliktoch.

Aj v tejto oblasti bolo zaznamenané prekrývanie s problematikou cudzích spravodajských služieb. Bol zaznamenaný trend zakladania súkromných bezpečnostných a obchodných subjektov so zahraničnou účasťou, ktoré môžu byť z hľadiska strednodobého až dlhodobého časového horizontu využívané v rámci hybridného spôsobu vedenia bojových operácií, prípadne na podporu teroristických, extrémistických a kriminálnych aktivít. V oblasti ochrany vojensko-hospodárskych záujmov SR bola spravodajská činnosť venovaná predovšetkým opatreniam smerovaným k plneniu finančne náročných kontraktov so zameraním na možné nehospodárne a neefektívne nakladania so zverenými finančnými prostriedkami, neplnenie záväzkov v rámci predmetu zmlúv, možné korupčné a klientelistické správanie s negatívnym dopadom na chránené záujmy SR.

VS monitorovalo a prijímalo opatrenia v oblasti organizovaného zločinu a drogovej trestnej činnosti vo vzťahu k rezortu obrany. V hodnotenom období neboli získané informácie, ktoré by v tejto oblasti indikovali vážnu hrozbu voči rezortu obrany. Pri realizácii jednotlivých prípadov (najmä v oblastiach nedovoleného ozbrojovania a drogovej trestnej činnosti) bola nadviazaná súčinnosť s príslušnými rezortnými orgánmi a mimorezortnými subjektmi. Dôraz v tejto oblasti bol položený najmä na získavanie poznatkov, ich poskytovanie pre ďalšie využitie v pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní a prijímanie rozkladných opatrení na elimináciu závadových osôb z prostredia OS SR.

V oblasti personálnej bezpečnosti (bezpečnostné previerky II. až IV. stupňa) bolo v roku 2015 prijatých 1530 žiadostí na vykonanie bezpečnostnej previerky. Z uvedeného počtu bolo 1112 bezpečnostných previerok ukončených spracovaním návrhu pre Národný bezpečnostný úrad, pričom z dôvodu zistenia bezpečnostných rizík bol v 25 prípadoch spracovaný návrh na vydanie rozhodnutia (v zmysle platnej legislatívy). V súvislosti s vydaním certifikátov NATO a EÚ oprávneným osobám v pôsobnosti ministerstva obrany bolo realizovaných 5033 administratívnych a evidenčných úkonov.

VS sa v hodnotenom období podieľalo na procese výkonu bezpečnostných previerok fyzických osôb vykonávaných NBÚ poskytnutím 2491 písomných vyjadrení k zaslaným dožiadaniam podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OUS“) a jeho vykonávacích predpisov. V oblasti fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti boli priebežne plnené úlohy pri posudzovaní reálneho stavu, správnosti a úplnosti bezpečnostných dokumentácii a ich dodatkov. V tejto oblasti bola zavedená systémová zmena, ktorá zabezpečuje zrýchlenie procesu schvaľovania bezpečnostnej dokumentácie v pôsobnosti rezortu obrany. Okrem uvedených úloh bola v tejto oblasti zabezpečovaná aj metodická a preventívno-výchovnú činnosť a súčinnosť s NBÚ SR.

V oblasti priemyselnej bezpečnosti bolo v hodnotenom období realizované posúdenie zmlúv a vypracovanie odborných stanovísk k 32 zmluvám o postúpení utajovaných skutočností a posúdenie dodatkov a vypracovanie odborných stanovísk k 75 dodatkom ku zmluvám o postúpení utajovaných skutočností. VS sa v hodnotenom období podieľalo na procese výkonu bezpečnostných previerok podnikateľov vykonávaných NBÚ poskytnutím 115 písomných vyjadrení k zaslaným dožiadaniam podľa zákona o OUS.

V oblasti administratívnej bezpečnosti bolo v roku 2015 v pôsobnosti rezortu obrany evidovaných 10 podozrení z neoprávnenej manipulácie s utajovanými písomnosťami a 12 priestupkov na úseku ochrany utajovaných skutočností. Objasňovanie priestupkov na úseku ochrany utajovaných skutočností bolo zabezpečované v súčinnosti s Vojenskou políciou.

BILATERÁLNA A MULTILATERÁLNA SPOLUPRÁCA

VS sa v rámci medzirezortnej spolupráce aktívne podieľalo na aktivitách rôznych medzirezortných expertných orgánov a skupín (napr. Expertná skupina na koordináciu výmeny a analýzy informácií a spoluprácu v oblasti boja proti terorizmu, Multidisciplinárna skupina zameraná na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu, Medzirezortný expertný koordinačný orgán pre boj so zločinnosťou, Stála expertná skupina Ministerstva hospodárstva SR a pod.).

V rámci bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce bolo vykonaných 45 aktivít v SR a zahraničí (rozšírený formát stretnutia riaditeľov vojenských spravodajstiev krajín V4, bilaterálne rokovania na expertnej úrovni s partnerskými službami, rokovania v NATO a EÚ).

VS pri plnení úloh podľa zákona spolupracovalo na operatívnej a informačnej úrovni s partnerskými organizáciami 18 štátov, Medzinárodným spravodajským štábom NATO, Vojenským štábom EÚ a Najvyšším spojeneckým veliteľstvom NATO v Európe.

VS má zastúpenie v spravodajských a bezpečnostných štruktúrach, ako aj v operáciách NATO a EÚ. Kredibilitu vyslaných príslušníkov VS potvrdzujú pozitívne hodnotenia vysokých predstaviteľov NATO a EÚ. Z tohto dôvodu narastajú požiadavky na obsadzovanie ďalších pozícií.

 • 1) Priority sú určené zameraním spravodajskej činnosti na konkrétny rok. S obsahom dokumentu „Zameranie spravodajskej činnosti Vojenského spravodajstva na rok 2015“ bol v oboznámený príslušný kontrolný výbor NR SR.
 • 2) Ozbrojené sily štátov, ktoré môžu vo vzťahu k záujmom SR a jej medzinárodným záväzkom vo vojenskej oblasti predstavovať potenciálneho protivníka.
 • 3) V rámci tzv. informačnej, alebo hybridnej vojny (odborná komunita definuje uvedené pojmy ako informačné a psychologické pôsobenie na obyvateľstvo a hybridný spôsob vedenia bojových operácií).
 • 4) ISTAR - Intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance
 • 5) NATO CI COE – NATO Counterintelligence Centre of Excellence
 • 6) Na príprave uvedených dokumentov participovalo aj VS MO SR.
 • 7) Migračné procesy, aktivity cudzích spravodajských služieb, terorizmus, šírenie zbraňových systémov, zbraní a vojenských technológií a radikalizmu a extrémizmus.
 • 8) Napr. Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane SR a Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách SR, medzinárodné zmluvy a záväzky SR v oblasti kolektívnej bezpečnosti, spoločnej bezpečnosti a medzinárodných odzbrojovacích záväzkov.
 • 9) S tým súvisia procesy výcviku, výskumu, vývoja, modernizácie, zavádzania, obstarávania, užívania a obmieňania techniky, výzbroje, výstroja a ďalšieho materiálu.
 • 10) Aktivity jadra AL-KÁIDY boli utlmované v dôsledku bojových operácií v Afganskej islamskej republike (AFG) a Pakistanskej islamskej republike (PAK). Signifikantný nárast aktivít a spôsobilostí džihádistických skupín je zaznamenávaný predovšetkým v dôsledku konfliktu v Sýrskej arabskej republike (SYR). Na území tohto štátu pôsobia džihádistické skupiny FRONT AL-NUSRA a IS. Majú priamu organizačnú väzbu na džihádistické prostredie v Irackej republike (IRQ). Konflikt v SYR obsahuje potenciál, ktorý destabilizuje celý región a vytvára tak vhodné zázemie (resp. ohnisko) pre organizačnú základňu medzinárodného terorizmu. V hodnotenom období bol tiež vyhodnotený a zaznamenaný trend presunu časti organizačných štruktúr a bojovníkov do regiónov Severnej Afriky (na územie Líbye).
 • 11) Cieľom opatrení kontroly obchodu s výrobkami obranného priemyslu je identifikovať reálneho konečného užívateľa obchodovanej komodity vo vzťahu k reštriktívnym opatreniam medzinárodných inštitúcií, ktorými je SR viazaná.