Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Poslanie

Vojenské spravodajstvo v rozsahu svojej pôsobnosti získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie dôležité pre zabezpečenie obrany a obranyschopnosti Slovenskej republiky.

Právne postavenie

Vojenské spravodajstvo je spravodajská služba, ktorá plní úlohy spravodajského zabezpečenia obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Informácie pre uchádzačov

Pre všetky formy doplňovania personálu sú pevne určené základné požiadavky, ktoré musia uchádzači spĺňať. V prvom rade sa jedná o zákonom stanovené podmienky.

História voj. spravodajstva

Spravodajská činnosť na území bývalého Československa prebiehala v rôznych formách ešte pred vznikom Česko-slovenskej republiky v roku 1918.