Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Slávnostné zhormaždenie VS pri príležitosti 10. výročia zlúčenia VOS a VSS

Dňa 1. 1. 2023 sme si pripomenuli 10. výročie existencie Vojenského spravodajstva (VS) ako jednotnej vojenskej spravodajskej služby Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti sa dňa 24. januára 2023 uskutočnilo slávnostné zhromaždenie príslušníkov Vojenského spravodajstva, ktorého sa osobne zúčastnil minister obrany Slovenskej republiky, náčelník generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky, náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, ako aj ďalší významní funkcionári a predstavitelia ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky, čím len potvrdili význam existencie spoločnej služby, ako takej pre ministerstvo obrany a Slovenskú republiku.

Prvý januárový deň v roku 2013 sa Vojenské obranné spravodajstvo (VOS) a Vojenská spravodajská služba (VSS) zlúčili do jednej organizácie pod názvom Vojenské spravodajstvo. Na základe programového vyhlásenia vtedajšej vlády bola koncom roku 2012 vykonaná novelizácia Zákona číslo 198/1994 Zbierky zákonov o Vojenskom spravodajstve, ktorá nadobudla účinnosť dňom 1. januára 2013. Tento dátum je možné považovať za míľnik, kedy sa zlúčili dva na prvý pohľad blízke svety a dali základ ponímania a fungovania modernej a novodobej vojenskej spravodajskej služby. Postupom času, ako reakcia na vtedajšie bezpečnostné výzvy sa VS rozšírilo o nové spôsobilosti, ktoré dotvárajú komplexnosť spravodajskej činnosti. Jedným z príkladov je Centrum pre kybernetickú obranu, ktoré je integrálnou súčasťou VS. Ako to už býva vo vojenskom svete vzostup nových spôsobilostí nie je vždy spojený s pozitívnym vnímaním a na mnohé otázky dostaneme odpovede až s odstupom času. V tomto prípade je možné s čistým svedomím hodnotiť obdobie 10 tich rokov VS pozitívne a konštatovať, že samotné zlúčenie spravodajských štruktúr a prvkov pod pevnú a stabilnú strechu prinieslo svoje ovocie.

Výsledkom tejto náročnej práce všetkých príslušníkov VS je dôveryhodná, spoľahlivá, odborne a technicky vybavená vojenská spravodajská organizácia, ktorej výsledky, z pochopiteľných dôvodov nie vždy môžu byť a budú medializované. VS si postupne vybudovalo svoje renomé pri spolupráci s partnermi v domácom aj v medzinárodnom prostredí. Súčinnosť všetkých zložiek VS je základom jeho statusu ako vierohodného a stabilného partnera pripraveného spolupracovať pri udržiavaní a posilňovaní regionálnej, ako aj globálnej bezpečnosti. Jednoducho povedané „značka VS“ v spravodajskom svete niečo znamená a je synonymom spoľahlivého partnera so schopnosťou a ochotou prispieť svojím dielom do celkovej skladačky pri zabezpečovaní komplexnej bezpečnosti.

V ostatnom období bolo prioritou VS znovuobnovenie dôveryhodnosti služby, jej nevyhnutná stabilizácia a navodenie zmysluplnej spolupráce s ozbrojenými silami. Uvedené ciele sa podarilo naplniť a dnes už môžeme hovoriť, že vývojovú fázu stabilizácie Vojenského spravodajstva vystriedala fáza jeho rozvoja.

Ako prejav uznania a vďaky za doterajšiu obetavú prácu boli vybraní príslušníci pri príležitosti 10-teho výročia ocenení za kvalitné a svedomité plnenie ich úloh z úrovne ministra obrany Slovenskej republiky, náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky a riaditeľa VS. „Chcem sa poďakovať všetkým príslušníkom Vojenského spravodajstva, ktorí za poslednú dekádu prispeli ku kvalitnému plneniu úloh spravodajského zabezpečenia ochrany a bezpečnosti Slovenskej republiky. Ich vysoko efektívna a profesionálna práca je oceňovaná nielen na vnútroštátnej úrovni, ale Vojenské spravodajstvo je kredibilným partnerom aj naprieč spriatelenými spravodajskými službami v rámci NATO a EÚ,“ uviedol minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Naď.