Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Správa o činnosti Vojenského spravodajstva za rok 2019

ÚVOD

Činnosť Vojenského spravodajstva (VS) bola v hodnotenom období ovplyvnená dynamikou vývoja bezpečnostnej situácie vo vonkajšom a vnútornom bezpečnostnom prostredí (BP) Slovenskej republiky (SR). Pri plnení úloh stanovených zákonom č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov VS vyhodnocovalo bezpečnostné hrozby a indikátory zmien bezpečnostnej situácie vo vnútornom aj vonkajšom BP, ktoré by sa mohli stať zdrojom eskalácie napätia s dopadom na bezpečnosť a chránené záujmy SR. Na území SR a v zahraničí v rámci svojej pôsobnosti získavalo, sústreďovalo a vyhodnocovalo predovšetkým informácie dôležité pre zabezpečenie obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti SR.

Spektrum identifikovaných bezpečnostných hrozieb vo vzťahu k vnútornému BP SR sa v porovnaní s predchádzajúcim hodnoteným obdobím zásadným spôsobom nezmenilo. Na vnútorné BP SR mal rovnako ako v predchádzajúcom období negatívny dopad najmä neproporcionálny hospodársky, sociálny, a demografický vývoj v jednotlivých regiónoch SR. V dôsledku tejto nerovnomernosti vznikal priestor pre šírenie niektorých negatívnych spoločenských javov, ako polarizácia spoločnosti, extrémizmus a terorizmus, pričom dochádzalo k nárastu zneužívania kybernetického priestoru na propagáciu týchto javov. Ďalšími javmi, ktoré významne prispievali k nestabilite vnútorného BP, boli organizovaný zločin, korupcia a nežiadúce dopady migračných procesov. Bezpečnosť SR bola ovplyvňovaná aj vývojom bezpečnostnej situácie vo východnom susedstve SR. Vo vzťahu k Ministerstvu obrany (MO) SR boli zaznamenané viaceré indikátory bezpečnostných hrozieb, ktoré potvrdzovali trend narúšania bojaschopnosti OS SR. Najvýznamnejšie boli pretrvávajúca stagnácia výcviku a dosiahnutej úrovne jednotlivých spôsobilostí OS SR, problematické procesy v oblasti zásobovania a centrálneho obstarávania, utlmenie alebo pozastavenie procesov modernizácie jednotlivých druhov síl a nízky záujem o službu v OS SR. Intenzita snáh niektorých aktérov (jednotlivcov a záujmových skupín) spochybniť význam a postavenie OS SR v rámci štátneho zriadenia a aliančného systému spoločnej obrany a kolektívnej bezpečnosti, bola v porovnaní s predchádzajúcim hodnoteným obdobím vyššia.

Zaznamenané bolo zhoršenie stability vonkajšieho BP SR. Pokračoval nárast dynamiky konkurenčných vzťahov medzi kľúčovými geopolitickými bezpečnostnými aktérmi, zvyšoval sa ich bojový potenciál a spôsobilosti. Pretrvávajúce ozbrojené konflikty, rozvoj nových zbraňových systémov, nerešpektovanie noriem medzinárodného práva, spochybňovanie významu niektorých medzinárodných organizácií, oslabovanie mechanizmov kooperatívnej bezpečnosti, nerešpektovanie zmluvných rámcov v oblasti kontroly zbrojenia, odzbrojenia a nešírenia zbraní hromadného ničenia naďalej narúšali súčasnú bezpečnostnú architektúru. Zosilňujúcim faktorom, ktorý významne prispieval k zvyšovaniu nestability BP, boli čoraz častejšie sa prejavujúce negatívne účinky nezámerných bezpečnostných hrozieb (klimatické zmeny, pandémie, environmentálne problémy a pod.). Bol zaznamenávaný narastajúci záujem kľúčových geopolitických bezpečnostných aktérov získať prevahu v kybernetickom priestore a vesmíre, ktorých medzinárodnoprávna regulácia nie je dostatočná. Postavenie štátu ako tradičného subjektu medzinárodných vzťahov je oslabované zvyšujúcim sa významom a činnosťou neštátnych aktérov, ako sú mimovládne organizácie alebo nadnárodné korporácie.

V hodnotenom období mal významný vplyv na dynamiku vzťahov kľúčových bezpečnostných aktérov v BP najmä rozmach inovácií v oblasti informačných a komunikačných technológií (napr. 5G) a zbrojenia, ako aj zvyšujúce sa využívanie umelej inteligencie predovšetkým vo vojenskej oblasti. V danom kontexte sa VS zameriavalo na monitorovanie a vyhodnocovanie aktivít v kybernetickom priestore, predovšetkým vo vzťahu k tzv. hybridnému spôsobu vedenia bojových činností. Intenzita aktivít bezpečnostných aktérov v daných oblastiach sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zvýšila. Napriek uvedenému nebol v tomto kontexte zaznamenaný negatívny dopad na plnenie stanovených úloh OS SR.

Rozsah aktivít cudzích spravodajských služieb (CSS) v prostredí SR zostal v porovnaní s predchádzajúcim obdobím nezmenený. Bola však zaznamenaná modifikácia modusu operandi zameraného na získavanie informácií tradičnými formami a metódami spravodajstva (prostredníctvom ľudských zdrojov). V tejto súvislosti bolo zaznamenané zvýšené využívanie kybernetického priestoru.

VS sa v rámci svojej pôsobnosti podieľalo aj na kontrole obchodovania s výrobkami obranného priemyslu a na odhaľovaní skutkov spájaných s nedovoleným ozbrojovaním a obchodovaním so zbraňami a muníciou.

Činnosť VS bola zameraná aj na zhromažďovanie a vyhodnocovanie informácií o činnosti teroristických, extrémistických a polovojenských skupín a militantne orientovaných jednotlivcov. Hrozba teroristických útokov a škodlivých prejavov extrémistických ideológií pretrváva. Miera rizika voči chráneným hodnotám SR u týchto hrozieb bola v hodnotenom období nízka.

VS sa v roku 2019 ďalej zameriavalo na monitorovanie migračných trendov vo vzťahu k bezpečnosti SR. Vyhodnocované boli najmä dopady migrácie, na ktoré mala vplyv najmä aktuálna bezpečnostná situácia v jednotlivých krízových oblastiach.

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

Ku dňu 31. 12. 2019 dosahoval počet príslušníkov a zamestnancov VS 62,89 % z plánovaného početného stavu. Vo VS pôsobí 80 % príslušníkov v služobnom pomere profesionálnych vojakov a 20 % zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme, z čoho 77 % predstavujú muži a 23 % ženy. Vekový priemer príslušníkov a zamestnancov VS je 44 rokov, pričom 28,5 % je vo veku do 40 rokov. Vysokoškolsky vzdelaných (vrátane prvého stupňa vysokoškolského vzdelania) je 76 % z celkového počtu osôb.

ROZPOČET

Správcom kapitoly MO SR boli VS rozpísané záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2019 v oblasti príjmov v sume 64 400,00 EUR a v oblasti výdavkov v sume 82 945 299,00 EUR. K 31. 12. 2019 bol upravený celkový limit rozpočtových výdavkov na sumu 94 249 697,00 EUR.

INFORMAČNÁ ČINNOSŤ

V roku 2019 VS spracovalo a poskytlo 321 spravodajských produktov oprávneným a zmluvným subjektom. Z toho 115 spravodajských informácií, 14 súhrnných spravodajských informácií, 148 výmenných spravodajských informácií a 44 špecializovaných produktov z otvorených zdrojov pre NATO. Rozloženie výstupov podľa teritoriálneho zamerania za ROK 2019 Rozloženie výstupov podľa tématického zamerania za rok 2019

ROZVOJ SPÔSOBILOSTÍ

V hodnotenom období bola dosiahnutá počiatočná operačná spôsobilosť nového druhu spravodajstva v rámci VS – obrazové spravodajstvo (IMINT).

POUŽITIE INFORMAČNO-TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV

VS v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 predložilo zákonným sudcom celkom 61 žiadostí na použitie informačno-technických prostriedkov (ITP). Zákonnými sudcami bolo vydaných 58 súhlasov na použitie ITP a 3 žiadosti boli odmietnuté. V roku 2019 bol zákonom uznaný účel a cieľ použitia ITP dosiahnutý v 38 prípadoch.

Z celkového počtu 61 predložených žiadostí na použitie ITP bolo 24 žiadostí na predĺženie doby použitia ITP, z ktorých boli 2 žiadosti zákonným sudcom odmietnuté.

Ani v jednom prípade nedošlo k nezákonnému použitiu ITP.

PLNENIE ZÁKONOM STANOVENÝCH ÚLOH

V hodnotenom období VS monitorovalo a vyhodnocovalo indikátory bezpečnostných hrozieb, ktoré mohli mať zásadný vplyv na narušenie suverenity, ústavného zriadenia, zvrchovanosti, územnej celistvosti a obranyschopnosti SR. V tejto súvislosti VS spolupracovalo s oprávnenými užívateľmi a zmluvnými subjektmi a participovalo na tvorbe vnútroštátnych, ako aj aliančných strategických obranných a plánovacích dokumentov.

V súlade s platnou legislatívou bola spravodajská činnosť VS zameraná na získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií súvisiacich s výstavbou a rozvojom OS SR a spôsobilosťami ich operačného nasadenia. V kontexte s uvedeným boli zaznamenané najmä pretrvávajúce nedostatky v personálnej naplnenosti, logistickom zabezpečení a zabezpečení prevádzkyschopnosti výzbroje, techniky a materiálu. V rámci ochrany vojensko-hospodárskych záujmov SR bola činnosť VS sústredená na získavanie informácií o možnej nehospodárnosti, neefektívnosti, neúčinnosti procesov obstarávania, prejavoch korupcie a klientelizmu s negatívnym dopadom na chránené záujmy SR. V tejto súvislosti bola zvýšená pozornosť venovaná novým projektom rozvoja obrany a zvyšovania kvalitatívnych parametrov hlavných druhov výzbroje, techniky a materiálu. V nadväznosti na obmenu niektorých hlavných druhov techniky bol monitorovaný stav prevádzkyschopnosti techniky, a to z hľadiska jej životnosti, zabezpečenia servisu a opráv, dostupnosti náhradných dielcov, ale aj z hľadiska limitovaných finančných možností MO SR. Negatívny stav v identifikovaných problematických oblastiach dlhodobo pretrváva.

V súvislosti s plnením záväzkov SR v operáciách medzinárodného krízového manažmentu (MKM) bola v roku 2019 priebežne vyhodnocovaná bezpečnostná situácia v priestoroch nasadenia jednotiek OS SR. Spravodajské úsilie bolo zamerané na poskytovanie spravodajskej podpory a kontrarozviednej ochrany vo fáze prípravy príslušníkov OS SR pred vyslaním, počas nasadenia a po návrate zo zahraničných operácií. Najväčšie bezpečnostné hrozby pre príslušníkov OS SR nasadených v rámci operácií MKM predstavujú aj naďalej nástražné výbušné systémy a útoky opozičných militantných síl (ide najmä o útoky typu „green on blue“).

V hodnotenom období VS monitorovalo a vyhodnocovalo indikátory súvisiace s vývojom bezpečnostnej situácie na východnom strategickom smere. Pozornosť bola venovaná zvyšovaniu bojového potenciálu a spôsobilostí cudzích mocí, výskumno-vývojovým a výrobným spôsobilostiam spoločností vojenskopriemyselného komplexu. Na východnom strategickom smere sa naďalej zvyšuje napätie, napriek tomu je hrozba vojenského charakteru v danej oblasti vo vzťahu k BP SR hodnotená ako nízka. Ruská federácia v hodnotenom období realizovala výstavbu nových útvarov v Západnom a Južnom vojenskom okruhu, zavádzala nové operačno-taktické postupy nasadenia OS reflektujúce dynamiku vývoja súčasného globálneho BP. Vyvíjala nové druhy zbraňových systémov a zvyšovala intenzitu výcvikovej činnosti. Ďalej v hodnotenom období venovala pozornosť najmä posilňovaniu a upevňovaniu vojenskej prítomnosti v tzv. krídelných zónach (najmä na polostrove Krym a v blízkosti juhovýchodnej Ukrajiny).

V roku 2019 pokračovala erózia súčasnej bezpečnostnej architektúry definovanej platnými medzinárodnými a bilaterálnymi zmluvnými záväzkami v oblasti kontroly zbrojenia a odzbrojenia. Tento systém predstavuje jeden zo základných pilierov globálnej bezpečnosti a udržania stability a dôvery v medzinárodných vzťahoch. V uvedenej súvislosti boli monitorované aktivity významných aktérov v oblasti kontroly zbrojenia a odzbrojenia, ako aj programy vývoja a modernizácie raketových prostriedkov. V súčasnosti je možné systém kontroly zbrojenia považovať za nefunkčný. V hodnotenom období bolo ako zásadné vyhodnotené vypovedanie zmluvy INF (Zmluva o likvidácií rakiet krátkeho a stredného doletu) z dôvodu obojstranného obviňovania sa signatárov zmluvy z nedodržiavania zmluvných záväzkov.

VS v hodnotenom období získavalo, analyzovalo a vyhodnocovalo informácie o aktivitách, prioritách, predmete záujmu a modus operandi ruských spravodajských služieb na území SR a dopadov ich pôsobenia na vnútorné BP SR. Zároveň sa v danej problematike prehĺbila spolupráca VS s partnerskými službami NATO. V roku 2019 pretrvával záujem ruských spravodajských služieb o získavanie citlivých a utajovaných informácií vo vzťahu k obranyschopnosti SR a NATO. Zároveň bol potvrdený ich záujem o nadväzovanie nových a rozvíjanie existujúcich vzťahov s osobami z prostredia bezpečnostných štruktúr s prirodzeným prístupom do prostredia rezortu obrany a presadzovanie záujmov Ruskej federácie na území SR. Bol zaznamenaný nárast polarizácie politickej scény SR prostredníctvom zintenzívnenej propagácie oficiálne presadzovanej politiky Ruskej federácie a prorusky orientovaného naratívu v prostredí SR. Súčasne bola zaznamenaná snaha ruských spravodajských služieb o prenikanie do prostredia miestnych samospráv. V hodnotenom období bolo tiež zaznamenaných viacero indikátorov, ktoré naznačujú trend účelového zakladania obchodných spoločností a ich zneužívanie na krytie spravodajskej činnosti.

Osobitná pozornosť VS bola v hodnotenom období venovaná monitorovaniu a vyhodnocovaniu hybridného spôsobu vedenia bojových činností v rámci rozpracovaných teórií moderného konfliktu 21. storočia (tzv. permanentná vojna). Z hľadiska foriem bolo zaznamenané najmä šírenie dezinformácií a strategickej propagandy. Uvedené aktivity boli vykonávané prostredníctvom vplyvového pôsobenia nevojenských (asymetrických) a iných špecifických nátlakových prostriedkov. Informačno-psychologické pôsobenie skupín aktérov na obyvateľstvo SR bolo vykonávané s rovnakou intenzitou ako v predchádzajúcom období. Využívanie nástrojov dezinformačných kampaní a strategickej propagandy zvyšuje mieru rizika poškodenia chránených hodnôt a záujmov SR, polarizácie spoločnosti a oslabenia pozície štátnych inštitúcií a postavenia SR najmä v systéme euroatlantickej bezpečnosti.

V hodnotenom období boli vyhodnocované aj migračné procesy a ich dopady na bezpečnostnú situáciu v SR. VS monitorovalo subjekty podieľajúce sa na organizovaní a zabezpečovaní nelegálnej migrácie. V porovnaní s predchádzajúcim hodnoteným obdobím bol zaznamenaný pokles celkového počtu nelegálnych migrantov smerujúcich na územie SR, ako aj do EÚ.

V roku 2019 bola spravodajská činnosť VS zameraná na analýzu indikátorov hrozby teroristických útokov voči chráneným hodnotám SR, osobám, objektom a zariadeniam rezortu obrany a kontingentom OS SR v zahraničí. Hlavné spravodajské úsilie bolo smerované na problematiku financovania a podpory terorizmu vo vzťahu k SR. Ťažiskom záujmu boli aktivity militantných a teroristických, resp. džihádistických skupín. Cieľom bola identifikácia podporovateľov teroristických skupín, radikalizovaných jednotlivcov a buniek. V tejto súvislosti boli prijímané ďalšie spravodajské opatrenia. Miera rizika v súvislosti s hrozbou teroristických útokov je rovnako ako v predchádzajúcom období hodnotená ako nízka. Zásadnou zmenou v globálnom BP v roku 2019 bola porážka tzv. samozvaného kalifátu vyhláseného džihádistickou skupinou ISLAMSKÝ ŠTÁT. Napriek tejto skutočnosti hlavným zdrojom hrozby vykonania teroristických útokov zostali radikalizovaní jednotlivci a podporovatelia hlavných aktérov globálneho džihádizmu a ich regionálnych odnoží. Získané informácie boli poskytované oprávneným užívateľom a prioritne zdieľané v rámci Národného bezpečnostného analytického centra a Expertnej skupiny na koordináciu výmeny a analýzy informácii a spolupráce v oblasti boja proti terorizmu.

V oblasti boja proti extrémizmu bola činnosť VS zameraná na zhromažďovanie a vyhodnocovanie informácií o osobách a subjektoch podporujúcich extrémistické, radikálne a separatistické skupiny, a to najmä s prepojením na rezort obrany. V hodnotenom období bolo monitorované a vyhodnocované aj pôsobenie pravicových a ľavicových extrémistických subjektov, polovojenských skupín a militantne orientovaných jednotlivcov v európskom priestore a spôsoby šírenia extrémistickej propagandy v kybernetickom priestore. Zaznamenané bolo zintenzívnenie snáh uvedených aktérov o etablovanie sa na politickej scéne a o spoluprácu medzi zahraničnými a slovenskými polovojenskými skupinami. V tejto súvislosti najmarkantnejšie pôsobila polovojenská skupina Slovenskí branci. Hrozby vyplývajúce z extrémizmu a činnosti polovojenských skupín a militantne orientovaných jednotlivcov pretrvávajú. Zvýšenie miery rizika voči chráneným hodnotám SR nebolo zaznamenané.

VS nezaznamenalo žiadne prejavy škodlivých sektárskych zoskupení, ktoré by predstavovali bezpečnostnú hrozbu alebo negatívne ovplyvňovali plnenie úloh OS SR.

V oblasti organizovanej trestnej činnosti v rezorte obrany bol záujem VS zameraný na odhaľovanie skutkov spájaných s nedovoleným ozbrojovaním a obchodovaním so zbraňami a muníciou. VS taktiež plnilo úlohy v oblasti boja proti drogovej trestnej činnosti v prostredí OS SR, ako aj v súvislosti s podozreniami na korupčné správanie zamestnancov rezortu obrany. Získané relevantné informácie boli poskytované Policajnému zboru SR pre ďalšie trestnoprávne úkony. Vo vzťahu k drogovej trestnej činnosti a v oblasti obchodovania so zbraňami a muníciou bol pozorovaný mierne narastajúci trend.

VS sa v hodnotenom období podieľalo na systéme kontroly exportu výrobkov obranného priemyslu, vrátane zbraní a streliva, technológií a tovarov dvojakého použitia. Dôraz bol položený na posudzovanie licencií z dôvodu možného nezákonného konania najmä pri reexporte zbraní, streliva, bojovej techniky z územia deklarovaného konečného užívateľa do embargovaných oblastí a štátov, v ktorých prebieha ozbrojený konflikt alebo dochádza k porušovaniu základných ľudských práv a slobôd. Osobitná pozornosť bola zameraná na zbrane kategórie „D“, definované zákonom č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z dôvodu možnosti ich opätovného sfunkčnenia. V rámci spolupráce s ďalšími orgánmi a organizáciami sa VS spolupodieľalo na verifikovaní pôvodu zbraní zaistených na nelegálnych trhoch so zbraňami a pri páchaní kriminálnej činnosti s cieľom potvrdiť alebo vylúčiť ich pôvod v OS SR.

Spravodajskou činnosťou VS boli v hodnotenom období získané a orgánom činným v trestnom konaní poskytnuté poznatky súvisiace s podozrením zo spáchania trestného činu nedovolenej výroby a držania jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických a biologických látok a toxínov a prečinu neoprávneného nakladania s odpadmi.

V rámci monitorovania vonkajšieho BP SR vyhodnocovalo VS aktivity viacerých štátnych a neštátnych aktérov a ich snahu získať spôsobilosť výroby a miniaturizácie jadrových zbraní, výroby chemických zbraní, vývoja ich nosičov alebo ďalší rozvoj jadrového potenciálu a raketových technológií. V danej oblasti boli zaznamenané indikátory zvýšeného záujmu niektorých aktérov získať fyzicky a finančne dostupnejšie zbrane primárne chemického a biologického pôvodu, ako aj zbrane s obsahom rádioaktívneho materiálu.

V súvislosti s identifikovaním hrozieb v kybernetickom priestore bola činnosť VS zameraná na komplexné riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov s cieľom zabezpečenia obranyschopnosti SR. VS zodpovedalo za bezpečnosť informačnej a komunikačnej infraštruktúry v podmienkach MO SR, ochranu vybraných prvkov kritickej infraštruktúry a objektov osobitnej dôležitosti SR. Spravodajská činnosť bola systematicky zameraná predovšetkým na zber a analýzu dát a informácií o metódach, formách a prostriedkoch využívaných pokročilými útočníkmi z tzv. APT skupín, hacktivistami a kybernetickými kriminálnikmi. Úlohy spojené so zabezpečením kybernetického priestoru boli plnené špeciálnym pracoviskom VS. Najčastejšími bezpečnostnými incidentmi boli pokusy o doručenie emailových správ s podvodným obsahom alebo so škodlivými prílohami používateľom rezortných sieti. Dynamika zmien BP a technologický rozvoj potvrdzujú trend zvyšujúceho sa počtu aktivít štátnych a neštátnych aktérov v kybernetickom priestore, ktoré majú potenciál negatívne ovplyvniť chránené záujmy SR.

OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ A PREVIERKOVÁ ČINNOSŤ NA ÚSEKU OCHRANY UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

V roku 2019 VS zabezpečovalo ochranu utajovaných skutočností (ďalej len „OUS“) v pôsobnosti rezortu obrany na základe zákona č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve a zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OUS“) a jeho vykonávacích predpisov.

V roku 2020 VS spracovalo a predložilo za rezort obrany Národnému bezpečnostnému úradu (ďalej len „NBÚ“) Ročnú správu o kontrole OUS za rok 2019 a Zoznam všetkých utajovaných písomností označených stupňom utajenia Prísne tajné a Tajné, ktoré boli evidované v roku 2019. Z hľadiska počtu evidovaných utajovaných písomností stupňa utajenia Prísne tajné a Tajné došlo v roku 2019 k nárastu počtu evidovaných utajovaných písomností NATO a EÚ.

Plán kontrolnej činnosti OUS rezortu obrany na rok 2019 bol schválený ministrom obrany a realizovaný v navrhovanom rozsahu. Na základe podnetov boli vykonané mimoriadne kontroly v dvoch subjektoch v pôsobnosti MO SR. V tejto súvislosti boli vydané štyri úlohové listy ministra obrany SR. Prehľad kontrolnej činnosti podľa oblastí 2019

VS vykonáva vlastné bezpečnostné previerky ako aj bezpečnostné previerky vo vzťahu k MO SR. V roku 2019 bolo prijatých 2 405 žiadostí na vykonanie bezpečnostnej previerky, z toho 1 867 bezpečnostných previerok bolo ukončených spracovaním návrhu pre NBÚ. V 12 prípadoch bol spracovaný návrh na vydanie rozhodnutia podľa zákona o OUS; v 135 prípadoch došlo k zastaveniu bezpečnostnej previerky. VS tiež vykonalo 91 bezpečnostných previerok I. stupňa pre určené zložky MO SR. V tejto súvislosti bolo realizovaných 1 513 previerok v prostredí, spracovaných viac ako 32 000 dožiadaní a zaslaných 2 115 písomných vyjadrení pre NBÚ. V pôsobnosti MO SR bolo vydaných viac ako 2 800 certifikátov NATO a EÚ a vykonané skúšky bezpečnostného zamestnanca v 250 prípadoch. Odborné stanoviská boli vypracované k 32 zmluvám o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam a k 75 dodatkom k týmto zmluvám. Pri výkone bezpečnostných previerok podnikateľov vykonávaných NBÚ bolo poskytnutých 310 písomných vyjadrení. Metodická a preventívno-výchovná činnosť na úseku OUS bola realizovaná u 400 osôb.

V oblasti posudzovania minimálnej úrovne dosiahnutého bezpečnostného štandardu v oblasti fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti bolo v roku 2019 spracovaných celkovo 31 stanovísk k bezpečnostným dokumentáciám. V oblasti vykonávania kontrolnej činnosti v tejto oblasti bolo v roku 2019 vykonaných celkovo 5 kontrol. Na základe potrieb rezortu obrany sa v roku 2019 zvýšil celkový počet chránených priestorov. V oblasti odborného a metodického riadenia a preventívnej činnosti plnilo VS v roku 2019 úlohy najmä formou individuálnych konzultácií, metodických stanovísk, prednášok, odborných zhromaždení a ako odborný garant v projektových tímoch, pracovných skupinách a technických radách. V roku 2019 sa tiež prehĺbila spolupráca s NBÚ pri realizácii vybraných projektov.

V súlade s prioritami rozvoja infraštruktúry (Biela kniha o Obrane SR 2016) a rozhodnutím ministra obrany SR začalo VS v roku 2019 zabezpečovať pracoviská fyzickej ochrany s cieľom znižovať možné bezpečnostné riziká.

BILATERÁLNA A MULTILATERÁLNA SPOLUPRÁCA

VS sa v hodnotenom období podieľalo v rámci medzirezortnej spolupráce na aktivitách NBAC, rôznych medzirezortných expertných orgánov a skupín.

V rámci bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce vykonalo 54 aktivít na území SR a v zahraničí.