Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Prvé rokovanie Riadiaceho výboru NATO CI CoE

V dňoch 17. - 20. 10. 2016 sa v poľskom Krakove uskutočnila certifikačná návšteva predstaviteľov Spojeneckého veliteľstva pre transformáciu NATO (ACT) a prvé zasadnutie Riadiaceho výboru signatárskych krajín Centra výnimočnosti pre kontrarozviedne spôsobilosti NATO (NATO CI COE).

Predstaviteľ ACT pplk. Andreas KRAFT počas rokovania potvrdil dosiahnutie plnej spôsobilosti centra a zároveň uviedol, že odporučí príslušným orgánom NATO jeho certifikovanie. Ukončenie certifikačného procesu možno očakávať v prvom štvrťroku 2017.

Riadiaci výbor schválil základné dokumenty pre prácu centra, najmä plán práce, návrh rozpočtu a stratégie rozvoja centra pre nasledujúce roky. Všetky návrhy boli jednomyseľne schválené a tým bola po cca jeden a pol roku ukončená prvá fáza tvorby centra.

Centrum má ambíciu významne sa podieľať na posilňovaní kontrarozviednych spôsobilostí NATO, prostredníctvom vykonávania špecializovaných školení a výcvikov. Zároveň bude pôsobiť v oblasti vývoja a tvorby koncepcií a doktrín NATO.

Zakladajúcimi krajinami NATO CI COE sú Poľsko a Slovensko. Hneď od vzniku sa do centra pripojili Chorvátsko, Česká republika, Litva, Maďarsko, Nemecko, Rumunsko, Slovinsko a Taliansko. Okrem nich sa na zasadnutí v Krakove zúčastnil aj predstaviteľ USA.

Nasledujúce zasadnutie signatárov sa bude konať v prvej polovici roka 2017.