Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Stanovisko Vojenského spravodajstva k zverejneným informáciám o Vojenskom spravodajstve

Vojenské spravodajstvo sa kategoricky dištancuje od neprestávajúcich pokusov zatiahnuť ho do prebiehajúceho politického boja o moc. Zároveň Vojenské spravodajstvo kategoricky odmieta všetky tvrdenia týkajúce sa politizácie jeho činnosti.

Vojenské spravodajstvo informácie získané svojou činnosťou postúpilo v zmysle príslušných ustanovení zákona o Vojenskom spravodajstve vecne príslušným subjektom, pričom z dôvodu zákonnej prekážky Vojenské spravodajstvo nie je oprávnené poskytovať bližšie informácie iným ako týmto zákonným recipientom.

Vojenské spravodajstvo 21.11.2019 prostredníctvom ministra obrany Slovenskej republiky požiadalo predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o zvolanie mimoriadnej schôdze výboru, aby mohli byť o predmetnej veci informovaní poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.

Predseda výboru mimoriadnu schôdzu nezvolal. Poskytnutie informácií bude až na riadne plánovanej schôdzi výboru 28.11.2019.

Úlohy Vojenského spravodajstva uložené mu zákonom, si Vojenské spravodajstvo plní riadne, včas, bezo zbytku a to výlučne v rozsahu a spôsobom ako mu to ukladá zákon o Vojenskom spravodajstve. Vojenské spravodajstvo pri plnení svojich úloh, postupovalo a aj postupuje plne profesionálne a výlučne v súlade so zákonom o Vojenskom spravodajstve.