Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Stanovisko Vojenského spravodajstva k vykonávaniu bezpečnostných previerok príslušníkov a zamestnancov Vojenského spravodajstva

Vzhľadom na pretrvávajúce zavádzajúce vyjadrenia týkajúce sa vykonávania bezpečnostných previerok v rámci Vojenského spravodajstva uvádzame nasledovné:

Bezpečnostné previerky príslušníkov a zamestnancov Vojenského spravodajstva vykonáva Vojenské spravodajstvo. V tomto prípade má zo zákona postavenie ako Národný bezpečnostný úrad.

V prípade vydávania certifikátov pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami NATO a EÚ sú tieto vydávané až po predložení bezpečnostného spisu osoby Národnému bezpečnostnému úradu, ktorý aj vydáva certifikáty.

Bezpečnostné previerky vykonávané Vojenským spravodajstvom pre svojich príslušníkov a zamestnancov sú vykonávané rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok ako bezpečnostné previerky príslušníkov Slovenskej informačnej služby, Kriminálneho spravodajstva Policajného zboru a Národného bezpečnostného úradu. Tieto zložky si taktiež vykonávajú bezpečnostné previerky svojich príslušníkov vo vlastnej kompetencii.