Vojenské spravodajstvo
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Stanovisko Vojenského spravodajstva k schôdzi Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva konanej dňa 28. novembra 2019

Vojenské spravodajstvo na predmetnej schôdzi oboznámilo členov výboru s čiastkovými výsledkami spravodajského preverovania osoby J.N. Vzhľadom na závažnosť zadokumentovaných zistení Vojenské spravodajstvo v predchádzajúcom období o prípade informovalo predsedu vlády SR a riaditeľ Vojenského spravodajstva ho požiadal, aby zvolal mimoriadne zhromaždenie bezpečnostných zložiek. Predseda vlády SR tejto žiadosti vyhovel.

Nakoľko v priebehu spravodajského preverovania boli zistené podozrenia z páchania trestnej činnosti, Vojenské spravodajstvo ako inštitúcia v zmysle svojich zákonných povinností v septembri 2019 odstúpilo podozrenia orgánom činným v trestnom konaní. Skutočnosti, ktoré sú predmetom podania, sú zo spravodajského hľadiska len menej podstatnou časťou preverovaných skutočností. Pre ďalšiu činnosť Vojenského spravodajstva sú začatie trestného stíhania či vznesenie obvinenia irelevantné.

Vojenské spravodajstvo akceptuje práva každého obvineného, ktorý môže na svoju obranu použiť aj klamstvo a prekrúcanie. Korene tohto prípadu však siahajú do roku 2011, preto sú absolútne neakceptovateľné vyjadrenia médií o zaťahovaní Vojenského spravodajstva do predvolebného boja, o protizákonnosti realizovaných úkonov či akejsi pomste tomuto pánovi.

Na schôdzi Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva bola zo strany ministra obrany SR a niektorých poslancov výboru vznesená požiadavka na odtajnenie spisového materiálu. Realizovateľnosť predmetnej požiadavky je v súčasnej dobe posudzovaná zodpovednými orgánmi Vojenského spravodajstva.

Zo strany predsedu výboru Eduarda Hegera bola vznesená aj požiadavka na účasť J.N. na schôdzi výboru. Riaditeľ Vojenského spravodajstva upozornil všetkých prítomných členov výboru, že prípadná účasť J.N. na rokovaní výboru by bola porušením zákonných noriem v oblasti ochrany utajovaných skutočností. Na schôdzi výboru predkladalo Vojenské spravodajstvo informáciu utajenú stupňom utajenia Dôverné a osoba J.N. nedisponuje bezpečnostnou previerkou. Naviac na výbor boli predkladané aj informácie, ktoré neboli predmetom odstúpenia orgánom činným v trestnom konaní. Do budúcnosti by bolo vhodné, aby zákonnosť prizývania osôb na schôdzu výboru bola vopred posúdená z právneho hľadiska.