Základné predpoklady spravodajského príslušníka

Pre všetky formy doplňovania personálu sú pevne určené základné požiadavky, ktoré musia uchádzači spĺňať a to napríklad

zákonom stanovené podmienky prijatia do služobného pomeru profesionálneho vojaka, resp. zamestnanca do pracovného pomeru,
osobnostné predpoklady a schopnosti pre plnenie odborných úloh vo vojenskom spravodajstve,1)
bezpečnostná spoľahlivosť
záujem o ďalšie vzdelávanie,
splnenie predpísaného vzdelania plánovaného na výkon funkcie profesionálneho vojaka, resp. zamestnanca,
dostatočná miera flexibility pre možné využitie aj na výkon inej funkcie.2)
  • 1)Napríklad schopnosť analytického myslenia, predvídateľnosť problémových situácií, schopnosť samostatne pracovať, riadiť a prevziať na seba zodpovednosť, schopnosť dlhodobo znášať psychické zaťaženie.
  • 2)V rámci psychologického vyšetrenia skúma tieto predpoklady aj psychológ. Ide o ochotu, schopnosť a pripravenosť uchádzača plniť úlohy podľa potrieb služobného úradu a pokynov nadriadeného a to na území SR ako aj v zahraničí.