Riaditeľ Vojenského spravodajstva

Riaditeľ VS

generálporučík Ing. Ján BALCIAR

Profesný životopis

Hodnosť, titul, meno a priezvisko :

generálporučík Ing. Ján BALCIAR

Dátum a miesto narodenia :

22. júla 1963, Rimavská Sobota

Priebeh služby

1.9.1982 - 30.6.1986

 • študijný odbor prevádzka a ekonomika, Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre

1.10.1986

 • vojak základnej služby

1.12.1987

 • služobný pomer príslušníka PZ
 • odd. hospodárskej kriminality OS ZNB
 • vedúci odd. násilnej kriminality odboru kriminálnej polície OV PZ
 • špecialista 4. spravodajského odd. národnej protidrogovej jednotky P PZ
 • špecialista, kriminálne spravodajstvo SKFP P PZ

1.10.2003

 • riaditeľ oddelenia nadnárodných hrozieb odboru manažmentu spravodajskej činnosti Vojenského obranného spravodajstva Ministerstva obrany SR

1.1.2005

 • riaditeľ odboru manažmentu spravodajskej činnosti Vojenského obranného spravodajstva Ministerstva obrany SR

1.7.2007

 • riaditeľ úradu spravodajských operácií Vojenského obranného spravodajstva Ministerstva obrany SR

15.3.2012

 • zástupca riaditeľa Vojenského obranného spravodajstva Ministerstva obrany SR

1.1.2013

 • 1. zástupca riaditeľa Vojenského spravodajstva Ministerstva obrany SR

15.4.2016

 • riaditeľ Vojenského spravodajstva Ministerstva obrany SR

Riaditelia VS - história

VS

VOS

 • 2012
 • plk. PhDr. Ľubomír SKUHRA

  16.4.2012 - 31.12.2012

 • 2011
 • plk. Mgr. Róbert TIBENSKÝ

  3.12.2011 - 15.4.2012

 • 2010
 • plk. Ing. Mgr. Pavel BRYCHTA

  1.10.2010 - 2.12.2011

 • plk. Ing. Anton ONDRUŠKA

  12.8.2010 - 30.9.2010

 • 2006
 • plk. PhDr. Ľubomír SKUHRA

  8.8.2006 - 30.6.2010

 • 2004
 • plk. Ing. Vladimír KOTRUS

  27.8.2004 - 17.7.2006

 • 2003
 • plk. Mgr. František KAŠICKÝ

  2003 - 2004

 • 2000
 • plk. Ing. Jozef CUDRÁK

  2000 - 2002

 • 1999
 • plk. Ing. Stanislav ŠIMON

  1999

 • 1995
 • plk. Ing. Milan SIKORAI

  1995 - 1998

 • 1993
 • plk. Ing. Juraj RATKOVSKÝ

  1993 - 1995

VSS

 • 2012
 • plk. Mgr. Róbert TIBENSKÝ

  16.4.2012 - 31.12.2012

 • 2010
 • plk. Ing. Roman MIKULEC

  13.8.2010 - 15.4.2012

 • pplk. Mgr. Milan HUDEC

  28.7.2010 - 2.8.2010

 • 2007
 • plk. Ing. Juraj ŠEBO

  6.12.2007 - 15.7.2010

 • brig. gen. Ing. Stanislav PETRENEC

  2.6.2007 - 5.12.2007

 • plk. Ing. Peter SOLČANSKÝ

  2.2.2007 - 16.4.2007

 • 2006
 • plk. gšt. Ing. Jaroslav GOFJÁR, MSc.

  1.2.2006 - 1.2.2007

 • 2000
 • brig. gen. Ing. Vendelín LEITNER

  1.1.2000 - 31.1.2006

 • 1998
 • genmjr. Ing. Peter BUČKA

  16.11.1998 - 31.12.1999

 • 1995
 • plk. gšt. Doc. Ing. Ján KÚTIK, CSc

  1.2.1995 - 15.11.1998

 • 1992
 • plk. Ing. František STAVNÝ

  29.12.1992 - 31.1.1995

Úlohy vojenského spravodajstva

 • (1) Vojenské spravodajstvo v rozsahu svojej pôsobnosti získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie dôležité pre zabezpečenie obrany a obranyschopnosti Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky a v zahraničí zamerané na
  • činnosti ohrozujúce suverenitu, ústavné zriadenie, zvrchovanosť, územnú celistvosť a obranyschopnosť Slovenskej republiky,
  • aktivity cudzích spravodajských služieb,
  • terorizmus, jeho financovanie alebo podporovanie, kybernetický terorizmus, vlastizradu, sabotáž a záškodníctvo,
  • politický extrémizmus alebo náboženský extrémizmus, extrémizmus prejavujúci sa násilným spôsobom a škodlivú propagandu, ak súčasne ohrozuje plnenie úloh ozbrojených síl a extrémizmus profesionálnych vojakov,
  • škodlivé sektárske zoskupenia, ak ohrozujú plnenie úloh ozbrojených síl a škodlivé sektárske zoskupenia profesionálnych vojakov,
  • organizovanú trestnú činnosť a trestnú činnosť proti obrane Slovenskej republiky,
  • nelegálne obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu,1a) so zbraňami hromadného ničenia alebo s položkami dvojakého použitia,1b)
  • nelegálnu medzinárodnú prepravu osôb,
  • skutočnosti spôsobilé vážne ohroziť alebo poškodiť vojensko-hospodárske záujmy Slovenskej republiky,
  • ohrozenie alebo únik údajov obsahujúcich utajované skutočnosti.1c)
 • (2) Vojenské spravodajstvo plní v rozsahu svojej pôsobnosti ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov2) a úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná.
 • (3) Minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) poskytuje Národnej rade Slovenskej republiky, prezidentovi Slovenskej republiky a vláde Slovenskej republiky informácie získané Vojenským spravodajstvom, ktoré sú významné pre ich rozhodovanie a činnosť.
 • (4) Nevyhnutné informácie minister poskytne aj iným štátnym orgánom, ak ich potrebujú na zamedzenie protiprávnej činnosti.
 • (5) Získané informácie sa poskytujú iba na splnenie účelu uvedeného v odseku 1 a 2 tohto zákona.
 • (6) Ak o to Vojenské spravodajstvo požiada, sú štátne orgány a inštitúcie, ktorým Vojenské spravodajstvo poskytlo informácie podľa odsekov 4 a 5, okrem orgánov činných v trestnom konaní, povinné zaslať Vojenskému spravodajstvu písomné vyjadrenie k spôsobu využitia poskytnutej informácie a o spôsobe vyhodnotenia poskytnutej informácie na základe ich vlastných poznatkov alebo výsledkov ich vlastnej činnosti, najmä či sa takáto informácia potvrdila a v akom rozsahu, a to bezodkladne po vyhodnotení poskytnutej informácie; vyjadrenie o spôsobe vyhodnotenia poskytnutej informácie Policajný zbor poskytuje v rozsahu, ktorý neohrozuje operatívno-pátraciu činnosť Policajného zboru.
 • 1a) Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 352/2013 Z. z.
 • 1b) Zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
 • 1c) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • 2) Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 383/2011 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste.

Organizačná štruktúra
Vojenského spravodajstva

Štruktúra

Vzor preukazu príslušníka
Vojenského spravodajstva

Vzor služobného preukazu

Zákony

O štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
O ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
O slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Zákon NR SR o Vojenskom spravodajstve

Aktuálne znenia zákonov, vyhlášok a ďalších právnych predpisov Slovenskej republiky sa nachádzajú na právnom a informačnom portáli (SLOV-LEX), ktorý je vytvorený a spravovaný Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a verejnosti je voľne dostupný.

Kybernetická obrana

Naše každodenné životy čoraz viac závisia od informačných a komunikačných technológií a naša spoločnosť je dennodenne vystavená rizikám, ktoré sú spojené s ich využívaním. Útoky štátnych a neštátnych aktérov realizovaných na, alebo prostredníctvom týchto technológií sa stali jedným z variantov vedenia operácií a kybernetický priestor bol na samite NATO vo Varšave v júli 2016 uznaný popri zemi, vzduchu, vode a vesmírnemu priestoru za 5. operačnú doménu. Vychádzajúc z aktuálnych národných strategických dokumentov a programov NATO a EÚ sa kybernetická bezpečnosť stala jednou z priorít všetkých obranných snáh a mechanizmov. Charakter kybernetického priestoru je špecifický prepojenosťou, neexistenciou geografických hraníc a stieraním vzdialeností medzi zdrojmi hrozieb a potenciálnym cieľom. Konvenčný prístup založený na ochrane jednotlivých systémov už nepostačuje a vzniká potreba komplexného prístupu k ochrane a obrane celého kybernetického priestoru. Z meniaceho sa bezpečnostného prostredia vychádzajú aj nové dôležité úlohy pre štátne orgány.

Aktuálne platnými strategickými dokumentami, ktoré obsahujú návrhy úloh, cieľom ktorých je zabezpečiť primeranú ochranu a obranu kybernetického priestoru Slovenskej republiky pred potenciálnymi hrozbami, sú:

Koncepcia kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015 – 2020
Akčný plán realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020

Na zabezpečenie obranných spôsobilostí v kybernetickom priestore Slovenskej republiky implementuje Vojenské spravodajstvo bezpečnostné opatrenia s cieľom zvýšiť bezpečnosť a obranyschopnosť kriticky dôležitých aktív štátu. Jedným z bezpečnostných opatrení, ktoré v tejto oblasti Vojenské spravodajstvo realizuje, je dobudovanie a prevádzka jednotky pre riešenie počítačových bezpečnostných incidentov CSIRT.MIL.SK. Cieľom vytvorenia tejto jednotky je:

získanie prehľadu o bezpečnosti dohladovanej infraštruktúry,
včasná detekcia zraniteľnosti systémov,
rozpoznávanie nežiaducich aktivít na sieti,
adekvátna reakcia na bezpečnostné incidenty,
prostredníctvom systematického vzdelávania a osvety zvyšovanie odbornosti a bezpečnostného povedomia príslušníkov rezortu.

Základné informácie o jednotke CSIRT.MIL.SK je možné nájsť v dokumente RFC 2530.

Verejný PGP kľúč je možné nájsť tu.